^
Malasu
Malasu
Malasu Sia: da Bai Bagade Gala
Goi Dunu Ilima Fada:i Sia: Olelesu
Bagade Dawa:su Hou da Fedege agoane Dilima Wesa
Bagade Dawa:su Hou Ida:iwane Gala ea Dabe Lasu
Goi Dunu Ilima Fada:i Sia: Olelesu
Bagade Dawa:su Hou ea Bidi Agoai
Inia Uda Adole Lasu Sisasu
Sisasu Eno
Uda Wamo Mae Adolelasu Hamoma:ne Sisasu
Wadela:i Uda Ilia Hou
Bagade Dawa:su Hou amoga Nodosu
Bagade Dawa:su Hou amola Gagaoui Hou
Soloumone ea Malasu Sia:
Sia: Dadawa:lu Sia:su 30 agoane gala
Sia: No 1
Sia: No 2
Sia: No 3
Sia: No 4
Sia: No 5
Sia: No 6
Sia: No 7
Sia: No 8
Sia: No 9
Sia: No 10
Sia: No 11
Sia: No 12
Sia: No 13
Sia: No 14
Sia: No 15
Sia: No 16
Sia: No 17
Sia: No 18
Sia:No 19
Sia: No 20
Sia: No 21
Sia: No 22
Sia: No 23
Sia: No 24
Sia: No 25
Sia: No 26
Sia: No 27
Sia: No 28
Sia: No 29
Sia: No 30
Molole Dawa:su Sia: Eno
Soloumone Ea Malasu sia: Eno
A:ige Ea Sia:
Eno Malasu Sia:
Hina bagade Amoma Fada:i Sia:
Moloidafa Uda Ea Hou