^
Hebreo
Naturáy ya An-anà ne Dios may daya anghel
Napà-patag tu nepekagi ne Dios kiya An-anà na may tu nepekagi na kadaya anghel
Akkan daya anghel daya nagbalin ka tolay nu di e Jesus ta senu málà nitta nge Dios
Tu nagbalin ne Jesus ka tolay
Nadáyaw nge Jesus may itu Moses
Akkan tada din magsúkir ke Dios
Ya kepagimáng daya tolay ne Dios kaggína
E Jesus ya panguniyan tada ke Dios
Akkan tada din na maglikud kiya angngurug tada
Ya agginnanáma tada kadaya nekari ne Dios
E Melkisedec nga pádi
Ya kinapádi ne Jesus, ay ummán kitu kinapádi ne Melkisedec
Awan ipappanda naya kinapádi ne Jesus
Napà-patag ya kinapádi ne Jesus may datu pappádi kídi ya kalawagán
Napà-patag ya baru wa palánu ne Dios may tu dadán
Tu dadán se iya baru wa agday-dáyaw da ke Dios
Mippà daya bas-básul tada gapu kitu nekebasu ne Cristo
Akkan makippà kadaya bas-básul tada tu dadán na agbasu
Namissán nala nga nepebasu ne Cristo ya baggi na kampela ngin nin
Akkan tada nga min-induwán na umadanni ke Dios
Ya kapanísán daya mangirupat tin kiya An-anà ne Dios
Akkan tada din ippà ya agginnanáma tada kadaya kari ne Dios
Tu angngurug datu nunna nga tolay ke Dios
Tu angngurug datu apuapu daya Judyu
Tu angngurug natu Moses se itu Rahab
Tu angngurug datu duddúma nga tolay ne Dios
Ya angdisiplína ne Dios kadaya annánà na
Surútan tada din ya natúnung nga dálen
Ya kàwaán naya apangngipakammu ne Dios nga kari na
Daya napiya nga kuk-kuwaan daya magwawági gapu ke Cristo
Ya agday-dáyaw tada ke Dios ya bátug pagbasu tada
Karárag se pakumusta