^
2 Korintiya
Idyani i Bulus
Bulus cikpai Kashila̱
Bulus a̱sa̱ka̱i ve nwalu ma ukyawunsa u ne
Cimbusuka̱i atoku unyushi u cingi
Kuɓari ku Bulus a Taruwasa
Ulya u kaci adama a Kawauwi
Kazuwamgbani ka savu ka Kashila̱
Kuzuwate ku ucanga a mgbodo n cin
Upityanangu a asu u Asheku
Utuko u ama a asu u Kashila̱
Upana u ikyamba u Bulus
Kuwa ku Kashila̱ ka uma
Ipeli iꞌya Bulus wa̱ri n iꞌya
Atoni a na̱ka̱ kune yaa
Taitu n aje a ne
Kune adama a aza a unambi
Bulus yain kadyanshi ka manyan ma ne
Bulus n asuki a kaɓan
Upana u ikyamba u Bulus
Asheku a wenikei Bulus kuwene
Bulus wa ciga ta̱ aza a Korintiya
Bulus kotsoi una̱ka̱ adooki a ne
Idyani i makorishi