^
Xu̱ju̱n xi kin'ekjíhi̱ xu̱ta̱ Hebreo̱
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga kinchja̱ko̱ná Nti̱a̱ná nk'ie nga kits'ín nibá Ntíhi̱
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga 'yún nk'a tje̱n Jesu nga ntítsjee̱
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga tjíhin nga n'e̱sihi̱ín én xi kits'ín nibáná Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga xi nkúhu ñá j'ai ts'ín ma yjoho̱ Jesu
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga 'yún nk'a tje̱n Jesu nga Moise
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji ni xi maha̱ xi fi t'axíhi̱n Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná kju̱a̱s'en a̱nte xi má nga ts'i̱ínkj'áíya
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga Jesu xi nda̱ na̱'mi títjunná
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga tjíhin nga kfinndjuka̱á xi s'ejinná
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga ts'ín Nti̱a̱ná ni xi tsu
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xáha̱ nda̱ na̱'mi Melkisedec
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji á nku nda̱ na̱'mi títjun tse̱tse̱ kamachjéhen
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xáha̱ Jesu ndji̱o̱jmi ján
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji ni xi y'énda tse̱tse̱ Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xi nkú chjun ni̱nku̱ najyuntee̱
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xá xi kis'ehe̱ ni̱nku̱ najyuntee̱
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji ni xi kits'ín jníhi̱ Jesu
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga Jesu kits'ínkjas'en yjoho̱ ngandaná
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga nkuhú ni̱yá kitsjá Jesu chje̱ tu̱ xi n'e̱ndyjat'aha ngatitsuu̱n
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga tjíhin nga kfinndjuka̱á ni xi tsjáná Jesu
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji ni xi 'mihi̱ ko̱ nkú tsuhu̱ ra̱ nga s'ejinná Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga Nti̱a̱ná ts'ínk'a ni̱yá xi tjoho̱
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga najmi kfi t'axíhi̱ín Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xi nkú ts'ín ku̱i̱ntsu̱ba̱á
Nda̱ xi kits'ínnda xu̱ju̱i̱n b'i̱ ts'ín títs'ínkjet'a