^
Marcos
Bautizaj Juanchu yachachishkamunda
Jesusta bautizashkamunda
Jesús shitashka pushtubi gashkamunda
Galileabi Jesús yachachingu kallarishkamunda
Chaulada japij chuskugunada Jesús kayushkamunda
Aya katishkada alliyachishkamunda
Pedroj suegrada Jesús alliyachishkamunda
Ungushkagunada Jesús alliyachishkamunda
Galilea llaktabi Jesús yachachishkamunda
Aichada ismuchij unguiyujta alliyachishkamunda
Na kuyurijta Jesús alliyachishkamunda
Levida Jesús kayushkamunda
Na mikushalla Diosta mañanamunda
Samana p'unllamunda Jesús yachachishkamunda
Chakishka makiyujmunda
Yaku kucha manyabi taugalladijkuna tandanukushkamunda
Chunga ishkida Jesús agllushkamunda
Jesusta nisha juchachishkamunda
Jesusbuj mamamunda waukigunamundash
Tarbujmunda yuyachishkamunda
Imashadi yuyachinanlla parlashkamunda
Tarbujmunda parlusha intindichishkamunda
Pakalla rurushka yacharinamunda
Tarbushka muyu iñushkada yuyachishkamunda
Mostaza muyuda yuyachishkamunda
Yuyachinagunan Jesús yachachishkamunda
Wairadash yakudash Jesús chulunyachishkamunda
Yana katishkada Jesús alliyachishkamunda
Jairoj ushi shuj ungushka warmish alliyashkamunda
Nazaret pueblobi Jesusta mana crishkamunda
Agllashkagunada ishki ishkilla kachushkamunda
Bautizaj Juanchuda wañuchishkamunda
Pichka warungagunamu Jesús karushkamunda
Yaku jawada Jesús purishkamunda
Genesaretbi Jesús alliyachishkamunda
Jucha rurana yuyi shungubi tiyashkamunda
Na Israelmunda warmi Jesusta crishkamunda
Na uyuj upada Jesús alliyachishkamunda
Chusku warangagunamu Jesús karushkamunda
Pi na ruri pudishkada rurachun mañushkamunda
Fariseogunaj Herodesbuj levaduramunda
Betsaidabi na rikujta alliyachishkamunda
“Dios agllusha kachushka Cristomi gangui”
Jesús Pai wañunada parlashkamunda
Jesusbuj churana yurujti tukushkamunda
Yana katishka marada Jesús alliyachishkamunda
Jesús Pai wañunada kutin parlushkamunda
“¿Maijinshi yalli alli ganchi?”
“Ñukuchida na p'iñujka ñukuchipuralladimi gan”
Jucha yuyida japishash na ruranashkamunda
Kazarashka k'ipa warmida na shitanamunda
Maragunada Jesusmu pushamushkamunda
Pachun charij musu Jesusta tapushkamunda
Jesús Pai wañunada kutin parlashkamunda
Jacobosh Juanchush mañushkamunda
Na rikuj Bartimeoda Jesús alliyachishkamunda
Jesús Jerusalenmu chayushkamunda
Na aparij jigus yurada Jesús rimushkamunda
Diosbuj wasibi k'atujkunada llujshichishkamunda
Jigus yura chakirishkamunda
“¿Pidij kandaga kashna rurachin?”
Milli trabajajkunada yuyachishkamunda
“¿Impuestoda paganachu gan?”
“¿Maijinbuj warmishi ganga?” tapushkamunda
Mandushkagunaga maijin yalli allishkamunda
Cristoga ¿pibuj churidi gan?
Moisés mandushkada yachachijkunamunda
Na charij viuda ofrendada kushkamunda
Diosbuj wasida urmachinamunda
Kai pacha tukurinajka ima ima tukunashkamunda
Jesucristo ima laya kutin shamunamunda
Jesusta japisha wañuchingu yuyarishkamunda
Jesusbi k'uilla ashnariguj yakuda jichashkamunda
Jesusta Judas japichish nishkamunda
Jesús wañunada yuyarisha mikushkamunda
Pedro “Jesusta na rijsinichu,” ninamunda
Getsemanibi Jesús Diosta mañushkamunda
Jesusta japichishkamunda
Mandujkunaj ñaubuki Jesús gashkamunda
Pedro “Jesusta na rijsinichu” nishkamunda
Pilatoj ñaubuki Jesús gashkamunda
“Jesusga wañunami gan”
Jesusta chakatashkamunda
Jesús wañushkamunda
Jesusta pambushkamunda
Jesús kausarishkamunda
Magdalamunda Mariamu Jesús rikurishkamunda
Jesús ishki yachajkunamu rikurishkamunda
Diosbuj Shimida parlachun Jesús mingushkamunda
Jesús jawa pachamu rishkamunda