^
ROMANS
Paul oe Rome-piyeˀ napundaˀ
Yôesi Táḏáví híwó̖ˀdi tu̖u̖-á ûnkay
Yôesi Táḏáḏí wên tꞌowa ovâytuchä̖nukhâymáa
Naˀindá wígínkꞌóepí gitú̖níḏí tꞌowaví̖ˀgeḏi háa dínˀä̖ˀin
Yôesi Táḏáḏa̖ˀmân ûnkꞌóe natú̖níḏí tꞌowaví̖ˀgeḏi háa dínˀä̖ˀin
In Huḏíyo-áḏí Yôesiví tsontu̖u̖ ûnmuuˀi-áḏí
In Huḏíyoví kꞌewe̖ˀ taaḏibo háˀto in ovâyˀaywoení
Tꞌä̖hkíḏíbo dívítꞌaywó̖ˀnan
Yôesiḏi in tꞌowa ovâycha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waa inbí whä̖yu̖ dínmuuḏiboˀ, háa dívíˀoˀin namuuḏá yoe
Abraham-bí whä̖yu̖ háawin ûnmuuˀin
Háa Abraham Yôesivíˀpiyeˀ iwhä̖yu̖ waa naˀin wáˀ gínkhâyˀä̖ˀ ívíwhä̖yú̖-íˀin
Háa Adam iˀannin namuuḏi in chuwa naˀin dînkán, hewänbo háa Christ iˀannin namuuḏá wówátsi âymáa
Háa Christ iˀannin namuuḏiho taˀgendi giwówáyê̖e̖ní
Gínkhâyˀä̖ˀ híwó̖ˀdi ívíkanhûuwíˀin
Paul khóhtsa̖a̖ i̖ˀgeḏi ita̖ˀdoˀ heḏânho wíyá hä̖ä̖wí gihá̖hpúwíḏí
Wáyyéḏí shánkí i tsontu̖u̖ gínhanginnândi shánká ívítꞌaywó̖ˀdoˀ
Hä̖ä̖wíḏí naˀinbí píˀnä́ khóˀyé díhä́nbo waagibá gínpoˀ
I Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi naˀin díkhä̖ˀge̖ˀmáa naˀinbí wówátsi yä̖ˀḏâaˀi âyhûuwíḏí
Tobá nää tꞌôephaḏe iwe gikwꞌôn wänboˀ, wáy wí thaa-á hä̖ä̖ tꞌä̖hkí híwó̖ˀ gínpúwí
I Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi díkhä̖ge̖ˀmáa
Yôesiḏi naˀin díséegíḏího hä̖ä̖wíḏí wänbo háˀto díwiyé-í ivíˀweḏi
Háa Yôesi Táḏáḏí in Israel tꞌowagîˀ ovâyˀan waa
Háa Yôesi Táḏá in Israel-ˀin tꞌowa ovâytu̖ˀan waaho iˀan
Wígínkhâyˀä̖hpí gitú̖níˀin Yôesi-á híwó̖ˀpí iˀoˀin háa nadaˀ waa iˀoḏi
In Huḏíyo Yôesivíˀweḏi dipeḏee
Yôesiḏi in Israel-ˀin ovâyséegísehkanäˀandiho wáy wên in ovâyde̖ˀman
In tꞌowa Huḏíyo dimuupíˀin ovâyˀaywoení
Yôesi-á tꞌä̖hkí tꞌowavíˀpiyeˀ nasehkanäpoˀ
Gínkhâyˀä̖ˀ Yôesi Táḏá âytegé-íˀin
Yôesivíˀpiyeˀ pín taˀge hayḏi ívímä̂äní
Gínkhâyˀä̖ˀ in tsonnin âyˀaˀgeeníˀin
Tꞌowa âyséegíhûuwí heḏá híwó̖ˀdá ívíˀa̖mí
Wíˀnä́ táye wíˀívítu̖u̖súumáˀve-ípí
Wé̖ˀgeˀin tꞌowa bînhíhchanmä̂äní, unda̖ˀbá yoe
In tꞌowa Huḏíyo dimuupíˀin wáˀ Yôesi Táḏáví tu̖u̖ ditꞌóe-í
Paul-di ovâythayyoˀ háaḏí nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi iḏi ovâyta̖ˀdoˀ
Paul oe Rome-piyeˀ napundaˀ
Paul-di in méesateˀin tꞌowa ovâysengitu̖máa
Paul-di ovâytu̖máa dívípiˀá̖yîngiˀa̖míˀin