^
Matiu
Kaha kupwən me səvəi Iesu Kristo
Iesu Kristo rətui
Nəmə həukurən amasan noien səvəi kəməhau me
Josef mɨne Meri krouvehi Iesu, rouap, rouevən fwe Ijip
Naruaɡən me səvəi Kiɡ Herot housi əpune nəkwərhakwərha me
Josef mɨne Meri mɨne Iesu harevən fwe ia Nasaret
Jon Paptaes raməvisau fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn
Jon ro paptaes ia Iesu
Setan raməmwur mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien
Iesu rɨnaməvisau ia tənə Kalili
Iesu rəkwein nərmama nepwɨn mə tuhəkurirə in
Iesu ro nərmama me həpɨk həuvehe mhəsanɨn
Iesu ramahatən nərmama me ia təkuər
Iesu rəɡkiari ia sol mɨne nukuraanien
Iesu rəɡkiari ia Loa səvəi Moses
Iesu rəɡkiari ia noien səvəi niemaha
Iesu rɨni mə iərman rerɨn trəpwəh nakresien pran
Iesu rɨni mə iərman trəpwəh nəpwəhien pran səvənhi
Iesu rɨni mə tikəpwəh nahatən penien nari, muvehi kwəsuahi
Iesu rɨni mə tikəpwəh nərpwɨnien noien ərəha səvəi nərmama
Iesu rɨni mə tikokeikei nərmama səməme haməmwəki ik
Iesu rəɡkiari ia nəriari penien nari m nərmama nautə səvənraha riwən
Iesu rəɡkiari ia nəfwakiien
Iesu rəɡkiari ia nəpwəhien nəveɡɨnien tɨ nəfwakiien
Iesu rəɡkiari ia noeiteien nautə ia neiai
Iesu rəɡkiari ia nəmri iərmama
Iesu rəɡkiari ia iəmə asori kəru
Iesu rəɡkiari ia nətərɨɡ pɨkien ia narimnari me səvəi tɨprənə i
Iesu rəɡkiari ia nəkiriien nərmama tɨ noien ərəha me səvənraha
Iesu rɨni mə tikəres nari, mətui nari, mɨkunkun ia təpinhə
Iesu rəɡkiari ia suatuk kəru
Iesu rəɡkiari ia noien səvəi profet eikuə me
Iesu rəɡkiari ia iərmama mi sə krauvrhəkɨn nimwə
Iesu ro iərmama riti nemhəien skai ro tekɨn ruvehe məsanɨn
Iaruaɡən riti səvəi nəkur Rom ramahatətə ia Iesu
Iesu ro mama səvəi Pita ruvehe məsanɨn
Iərmama kəru krouokeikei mə troukurirə Iesu
Iesu rɨnise nɨmətaɡi asori
Iesu rəkoui irapw nəremhə me nepwɨn ia iərmama Katara kəru
Iesu ro iərmama riti nɨsun mi krouemhə ruvehe məsanɨn
Iesu rəkwein Matiu mə trukurirə in
Noien vi ko rɨpkuvehe mhə mo kuatia irau noien ivɨs
Iesu romasan pran riti marə momasan mwi prən ouihi riti
Iesu romasan iərmama kəru nənimenrau rɨfwə
Iesu romasan iərmama riti sə iəremhə rarə irə
Iesu rerɨn rərkwəpɨr tɨ nərmama
Iesu rərhi pen nərmama səvənhi twelef həuvən mhəvisau
Iesu rɨni mə tukometə nərmama me səvənhi
Iesu rəɡkiari ia nəmərinuien mɨne nəvisəien
Iesu rəɡkiari ia nərəkuien səvəi nəkur atukwatukw me
Nərmama me səvəi Jon Paptaes həuvən mhətə Iesu
Iesu rəɡkiari ia Jon Paptaes
Iesu raməɡkiari skai m nərmama nepwɨn
Iesu rəɡnəɡɨni Tata səvənhi
Iesu rəkwein nərmama mə tuhəuvehe tukwe
Iesu in ramərɨmənu ia Sapat
Iesu romasan rəɡi iərmama riti
Iesu in iəmə sə Kumwesən ruvərfi raka in
Nərmama kamhəni ərəha Iesu mə iəremhə rarə irə
Iesu rəɡkiari ia kwənkwai nei me
Farisi me mɨne nahatən me səvəi Loa kamhəres nɨmtətien riti
Mama me səvəi Iesu mɨne piəvni me mɨni kɨtiriməni me
Iesu rusipekɨn ia iərmama sə rauini nuni nari
Iesu rusipekɨn ia nurhi ərəha
Iesu rusipekɨn ia nuni nei sə rouihi anan
Iesu rusipekɨn ia yis
Nɨpwrai nusipekɨnien səvəi nurhi ərəha
Iesu rusipekɨn ia mane asori sə kɨnɨmwi ia tɨprənə
Iesu rusipekɨn ia kəruəterei amasan riti kani mə pel
Iesu rusipekɨn ia net
Nəkur imwei Iesu həpwəh nɨsiaiien in
Jon Paptaes remhə
Iesu rəkwməni nərmama me irəha pam faef-taosen
Iesu ravən ia təkure nui asori Kalili
Iesu ro nəkur Kenesaret səməme kamhemhə həuvehe mhəsanɨn
Nərmama me i kamhəsiai Kumwesən ia tərhunraha əpa
Nəfe nari tro iərmama ruvehe məmkemɨk ia nəmri Kumwesən
Pran Kenan riti rɨni nɨpərhienien ia Iesu
Iesu ro nərmama həpɨk həuvehe mhəsanɨn
Iesu rəkwməni nərmama irəha pam fo-taosen
Farisi me kamhəres nɨmtətien riti
Nahatənien səvəi Farisi me mɨne Satusi me
Pita rɨni irapw mə Iesu in Kristo
Iesu rukupwən mɨni irapw mə in tremhə nənə mətui mwi
Iərmama traməkeikei məvrani nei kamarkuaui
Nɨpwrai Iesu ruvehe mopə
Iesu rəkoui irapw iəremhə ia iəkunouihi
Iesu ruvehi silin ia nəkwai nəmu mərəku pen nəmri takis irə
Iərmama əfo nə in rasori ia nərmama nepwɨn
Iesu rəɡkiari ia narimnari me səməme tuhəuvehe mho nərmama həmwei
Iesu rusipekɨn ia sipsip sə rəruei
Iesu rəɡkiari mə tiko nəfe ia piam nəpɨn ro rərəha ia niram
Iesu rɨni mə tikaməkeikei menouenou nərəhaien səvəi piam
Iesu rɨni mə iərman mɨne pran trouəpwəh nəpwəhien irau me
Pwəh nəkwərhakwərha me həuvehe tɨ Iesu
Iərmama riti nautə səvənhi rasori
Iesu rusipekɨn ia nərmama səməme kamhowok ia nəmhien
Iesu rɨni irapw mwi mə tremhə
Jemes mɨne Jon krouəres pen nari riti m Iesu
Iesu romasan nəmri iərmama kəru
Nəkur Jerusalem kamhəɡnəɡɨni Iesu
Iesu rəkoui irapw nərmama ia nimwə səvəi Kumwesən
Iesu rəkwein ərəha ia niemɨs riti
Iesu ramo narimnari me nəha ia nəkwai sin
Iesu rusipekɨn ia iərmama riti tɨni kəru
Iesu rusipekɨn ia nɨmei krep səvəi iəmə asori
Iesu rusipekɨn ia nəveɡɨnien asori
Ratukwatukw mə tukərəku pen takis m Kiɡ Sisa uə rekəm?
Iərɨmənu in Kumwesən səvəi nərmama səməme kamhəmɨru
Nəfe loa in rasori ia loa me nepwɨn?
Kristo in tɨni sin?
Iesu rəɡkiari skai m Farisi me mɨne nahatən me səvəi Loa
Iesu rasək tɨ nəkur Jerusalem
Iesu rɨni irapw mə tukousi testesi pam nimwə səvəi Kumwesən
Nuveheien səvəi Iərɨmənu mɨne nəpɨn sampam
Iesu raməɡkiari ia nərəhaien sə treste nəkur Jerusalem
Iəməti Iərmama truvehe mwi
Iesu rusipekɨn ia nei niemɨs
Iərmama riti riwən rukurən nəfe nəpɨn Iərɨmənu truvehe irə
Iesu rusipekɨn ia nɨprən ouihi me irəha pam ten
Iesu rusipekɨn ia nərmama kamhətui tɨ mane səvəi iəmə asori
Iesu rəɡkiari ia sipsip me mɨne nəni me
Nəmə asori me hərai sun mə tuhəuvən afafa mhəkwtəmhiri Iesu
Pran riti rətəɡi pen senta ia nukwəne Iesu
Jutas tro noien ərəha
Iesu mɨne nərmama me səvənhi hani pəri nəveɡɨnien səvəi Pasova
Pita trɨni m kahar mə in rɨreirei Iesu
Iesu raməfwaki ia Ketsemane
Nərmama səməme kamhəmwəki Iesu həuvehe mhəkwtəmhiri in
Iesu rərer ia nəmri pris asori anan mɨne nəmə asori me
Pita rɨni mə in rɨreirei Iesu
Jutas remhə
Iesu rərer ia nəmri Paelat
Paelat rəseni pen Iesu ia rəɡi naruaɡən me mə tuhousi əpune
Naruaɡən me harɨs əkenhɨn ia Iesu
Naruaɡən me hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui
Iesu remhə
Josef rərkwafə nɨpwrai Iesu
Naruaɡən me nepwɨn həsisəɡ əknekɨn nɨpəɡi kəruəterei
Iesu rətui mwi ia nəmhien səvənhi
Nəɡkiariien səvəi naruaɡən me
Nəɡkiariien sampam Iesu ruvei pen m nərmama me səvənhi