^
TIBƆKPIIRKAAN
U doon Yesu aanib bi bi ntim mulole ni na
Yesu aah kpiir ubaa mɔk Jɔnn pu na
Efesus aatiŋ aanib aabɔr
Simina aatiŋ aanib aabɔr
Pegamum aatiŋ aanib aabɔr
Tiataira aatiŋ aanib aabɔr
Sadis aatiŋ aanib aabɔr
Filadelfia aatiŋ aanib aabɔr
Laodisea aatiŋ aanib aabɔr
Paacham yaab aah dooni Uwumbɔr pu na
Kigbaŋ ni Upihbo na
Ŋidab na
Israel aanib ŋichur nkub ni imonko ilee ni ŋinaa na
Kinipaak sakpeŋ
Ŋidab ŋilole na
Kakaan tiib
Uwumbɔr aatuun ni kigbaŋ waatiir na
Seeraadam bilee na
Kakaan tiib bilole na
Upii na, ni kipeewanbiik na
Ipeel ilee na
Upihbo na, ni waanib
Uwumbɔr aatuun tiib bitaa na
Dulnyaa aajikaacheel
Gbelngbeln aafalaa na
Uwumbɔr aaŋuul aasambil
Upiidagookpaan na aabɔr
Babiloŋ aalirn
Upihbo ngbaan aajim
Unii u dik utapiin pu na
Ŋibin lichur na
Kinimbɔŋ aalirn
Kookoo aabɔjil
Paacham pɔɔn ni kitipɔŋ
Jerusalem pɔɔn na
Yesu aah ga nan gir ni pu na
Kookoo aabɔr