ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥

Go!
InScript
Khmer Unicode on Macintosh OS X
Khmer Unicode on Microsoft Windows
Khmer Unicode on portable Apple iOS iPhone, iPad, et cetera
Khmer Unicode on Nokia/Symbian mobiles
Ethnologue