^
Márãkõ
Tã gólâ Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî drí ânĩzó lạ́tı̣̂ êdélé âcâ-âcâ ꞌdíyî pã ꞌbá ãmákâ kâ rî tãsĩ rî
Tã Ôvârí drí Yésũ rî êdézó njãâ lôsĩ gólâkâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí lãjóꞌbá íyíkâ sı̣́sı̣́ rî ꞌbá yî ậzı̣́zó rî
Tã õjílã líndrí õnjí bê rî tãsĩ
Tã Yésũ drí ngá lãzé ꞌbá îngázó Kãpẽrãnómã ꞌálâ rî
Tã Yésũ drí ngãzó lậvũlı̣́ Kãpẽrãnómã ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí ãrí ꞌbá êdézó rî
Tã Yésũ drí mbârâkã íyíkâ âꞌdázó tã õnjí ãgô pá lâ drí ôdrãlé trá kpạ̃rạ̃tı̣́ rî kâ rî âyézó rî sĩ
Tã Yésũ yí kâ bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá yí bê
Tã tã îmbâ óꞌdí Yésũ kâ rî tãsĩ
Tã Yésũ drí íyî âꞌdázó kậyı̣̂ rãtáã kâ rî lı̣́pı̣̂ lâ ró rî
Tã Yésũ drí ãgô drı̣́ ôgô-ôgô bê rî êdézó ı̣̃tú rãtáã kâ sĩ rî
Tã lârâkô Yésũ drí ꞌẽlé lı̣̃mvû ândrê tı̣́ ꞌálâ rî
Tã Yésũ drí õjílã mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ njĩzó lãjóꞌbá íyíkâ ró rî
Tã Yésũ drí tã ı̣̂sũ ányâ íyî tãsĩ rî êdézó mbı̣̂ rî
Tã Yésũ rî áró yî tãsĩ
Íꞌdígówá órĩ rĩ ꞌbá kâ úlı̣́ mãnĩgõ sĩ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó úlı̣́ mãnĩgõ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ ĩtõ ı̣̃nyạ́kú lârâkô tãsĩ rî lôfõzó rî
Úlı̣́ mãnĩgõ võ îwâ-îwâ lámbã kâ rî tãsĩ
Úlı̣́ mãnĩgõ ngá-ạ̃rú mbã ꞌbá bũúũ lı̣̂njı̣́lı̣́ rî tãsĩ
Úlı̣́ mãnĩgõ líꞌbá ífí tãsĩ
Tã Yésũ drí kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê êdrẽzó rî
Tã Yésũ drí ãgô líndrí õnjí yî drí ômbélé rî înjízó rî
Tã lârâkô rı̣̃ Yésũ drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî
Tã Nãzãrétã lé ꞌbá drí Yésũ rî gãzó dó rî
Tã Yésũ drí lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî jõzó rî
Tã Ẽródẽ drí tã Yésũ drí ꞌẽlé rî ârízó rî
Tã ódrí Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌbá ró rî fũzó rî
Tã Yésũ drí ngá nyãnyã fẽzó õꞌbí ãmbá drí rî
Tã Yésũ drí lậmúzó lı̣̃mvû drı̣̃ı̣̂ sĩ rî
Tã Gẽnẽsãrétẽ ꞌálâ rî tãsĩ
Tã Yésũ drí âtálé lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ tãsĩ rî
Tã rĩ ꞌbá õjílã îzãlé pạ̃tı̣́ı̣̃ ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî tãsĩ
Tã Yésũ drí õkó ãtrâ ãzâ pãzó tã lẽlẽ õkó rî ꞌdĩ kâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí ãgô bı̣́-ꞌbálé ãkó rî pãzó rî
Tã Yésũ drí ngá nyãnyã fẽzó kpá óꞌdí õjílã dũû drí rî
Tã Pạ̃rúsı̣̃ yî drí Yésũ rî ûjũzó rî
Tã gólĩyî Yésũ drí pẽlé tã îmbâ-îmbâ Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ tãsĩ rî ꞌbá yî
Tã Yésũ drí ãgô lı̣̃fı̣́ ãkó rî lı̣̃fı̣́ lâ êdézó rî
Tã Yésũ drí tã îjízó kĩ, yí âꞌdô ãꞌdî ĩꞌdî yã rî
Tã Yésũ drí tã ậngũzó lâŋõ íyíkâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí ꞌbãlé õjílã gólĩyî lẽ ꞌbá âꞌdólé tã ârí ꞌbá íyíkâ ró
rî yî drí rî
Tã Yésũ rî rúꞌbạ́ drí rû jãzó âꞌdólé lậgû-lậgû ró rî
Tã Yésũ drí líndrí õnjí rî lôfõzó ágámvá ãzâ ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí íyî õdrã pávó tã âtázó kpá óꞌdí rî
Tã ãmbã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ rî tãsĩ rî
Tã õjílã tã lârâkô ꞌẽ ꞌbá Yésũ rî rú sĩ rî tãsĩ rî
Ngá õjílã ꞌbã ꞌbá tã õnjí ꞌẽlé rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã õkó îngâ kâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí õrẽ fẽzó ꞌdĩyímvá õnyíkõ drí rî
Tã Yésũ drí âtálé ngá-tı̣̂ dũû ꞌbá drí rî
Lạ́tı̣̂ nĩzó Ôvârí ngálâ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó kpá óꞌdí íyî õdrã tãsĩ rî
Tã Yãkóbã yî Yõwánĩ bê drí tã îjízó Yésũ tı̣́ rî
Tã Yésũ drí Bãtĩmáyã rî lı̣̃fı̣́ êdézó rî
Tã Yésũ rî lûyı̣́zó drílâ fĩrĩ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌá rî
Tã Yésũ drí kãnágõwá lõꞌwâ ãkó rî trĩzó rî
Tã Yésũ drí ngá lậzı̣́ ꞌbá lâdrózó ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã lẽlẽ tãsĩ kãnágõwá fê yí drí trĩlí rî rú rî
Tã îjî drı̣́-ãcê Yésũ kâ tãsĩ rî
Úlı̣́ mãnĩgõ ạ́mvú ꞌwã ꞌbá kâ Yésũ drí âtálé drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ
rî ꞌbá yî rú rî
Tã ódrí Yésũ rî ûjũzó tã ômbê gĩgĩ kâ mı̣́rı̣̃ Rómã kâ tãsĩ rî
Tã lîdrî-lîdrî õjílã kâ õdrã ꞌásĩ rî tãsĩ
Tã tã ꞌbãꞌbã lậvũ ꞌbá kôrô rî tãsĩ
Tã Yésũ drí îjílí ꞌdíyî pã ꞌbá tãsĩ rî
Tã Yésũ drí õjílã lı̣̃fı̣́ îmbázó tã lãꞌbí îmbá ꞌbá kâ tãsĩ rî
Lãfâ fẽfẽ ạ̃yı̣́zı̣́ ĩzã ꞌbá ró rî kâ
Tã Yésũ drí jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ûfû-ûfû lâ tã ậngũzó rî
Lâŋõ ꞌẽ ꞌbá ꞌdẽlé ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî
Tã ãnyĩ kâ ꞌẽꞌá lôfílâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî tãsĩ
Drı̣́-mbílí sõsõ Yésũ kâ õjílã lı̣̃fı̣́ tã âmã-âmã õjílã ãzâ ꞌbá yí kâ rî tãsĩ rî
Tã âgõ-âgõ Yésũ kâ tãsĩ rî
Tã õkó ãzâ drí dõ dãzó Yésũ drı̣̃ı̣̂ rî
Tã Yésũ drí ngá nyãnyã ạ̃dũkũ nyãzó lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yí bê
Tã Yésũ drí tã ậngũzó kĩ, Pétẽrõ âꞌdô íyî tı̣̂ gãꞌá rî
Rãtáã Yésũ kâ ꞌẽlé Gẽtẽsẽmánĩ ꞌálâ drẽ ãkpãkãꞌdã úfú gólâ kô rî
Tã ódrí Yésũ rî rũzó rî
Tã Yésũ rî âjízó drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ândrá rî
Tã Pétẽrõ drí tı̣̂ gãzó Yésũ rú sĩ rî
Tã kúmú Pĩlátõ drí tã Yésũ kâ kĩzó ányâ ró rî
Tã ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá Pĩlátõ kâ drí ĩyî ꞌdásí ꞌẽzó Yésũ rú rî
Tã Yésũ rî îpázó fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ drãlé rî
Tã Yésũ drí drãzó rî
Tã ódrí Yésũ rî ãvõ ꞌbãzó ũgı̣́ ꞌá rî
Tã Yésũ drí lîdrízó õdrã ꞌásĩ rî
Tã ạ̃lı̣́pı̣̂ búkũ nô ndẽzó rî16.8 Tã îgĩ Márãkõ kâ ạ̃dũkũ lâ ró rî ꞌbá yî ậvı̣̃ trá. Ĩꞌdî tã îgĩ lôpé ꞌbá ãzâ ꞌbá yî îgĩ ĩyî tã gólâ vérẽsĩ 9-20 ꞌá ꞌdĩ nĩ.