^
Markus
Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga
Ioanes ipaliliu Iesus
Satan itoba Iesus
Iesus ele naurata iuot matamata Galili
Iesus ibaba panua pange ta tinasi ei
Iesus isere iriau paeamao ngan eaba ede
Iesus ikado kemi Petrus ilaoa taine
Iesus ikado kemi panua busa
Iesus ila ngan tuanga busa Galili
Iesus ikado kemi eaba aea dibala kankan
Iesus ikado kemi eaba iae ga ibage imate
Iesus ibaba Livai ta inasi ei
Iesus ele posanga pau irangrang ngan itlan led kadonga mugamuga mao
Iesus iposa ngan kadonga ngan Ado Earainga aea
Ngan Ado Earainga aea, Iesus ikemi eaba ibage
Panua busa tiluplup boloma ngan liu kapei Galili
Iesus idol ele aluagau sangaul ga igegea rua
Madidnga apu ad tiuangga Iesus iboko toman ngan Belsebul
Iesus itna ga itar kakakau tila pan
Oanenga itna ngan eaba isiran wit ipuapua dadangai
Ikamado ga Iesus itatado oanenga itna?
Iesus ipaola oanenga itna ipu ngan wit ipuapua
Deo ele posanga eine mambe lam itara
Oanenga itna ngan annga ele paranga
Oanenga itna ngan mastet ipuapua
Iesus itado gid oanenga itna mon
Iesus ipamate rai ga ngalu
Iesus isere gid iriau papaeamao ngan eaba ede
Iesus ipei mulian taine kakauede imate, ga ikemi taine kapei isibo itin aea pononga
Gid Nasaret tipul murid ngan Iesus
Iesus isula ele aluagau ta tila ngan gid tuanga
Erot ipamate Ioanes Paliliunga aea
Iesus ipan panua bunoringring lima ad annga
Iesus ilalala eau igogoeai
Iesus ikado kemi dibala busa Genesaret
Iesus iselele gid madidnga ngansa tinasi Deo ele posanga mao
Iesus iposa ngan gid danga ikado gita ga taot paeamao Deo imatai
Taine alu ede pade aea ilolo matua ngan Iesus
Iesus ikado kemi eaba itanga kua ga imae kulupu ngan posanga
Iesus ipan panua bunoringring pange ad annga
Gid Parisi tibeta Iesus ngan kadonga uisinga
Oanenga itna ngan yis togid Parisi ga ton Erot
Iesus ikado kemi eaba ede imata ikila Betsaida
Petrus iuaoa ngan Iesus ei sai
Iesus iposa ngan ele matenga ga daenga mulian
Iesus itin iuot ede pade
Iesus ikado kemi gergeu ede toa iriau paeamao ienono ngan ei
Iesus iposa parua aea ngan ele matenga ga daenga mulian
Sai ieda iuot kapei tau?
Eaba sai iman ada isat mao, ei ilualua gita
Tapaeabu ngan panua led kadonga lolo matua aea mao
Iesus iposa ngan ketnga oainga
Iesus ikeo ga tilongean gid gergeu ga tila pan
Eaba toa ele danga sisid busa ila pan Iesus
Iesus iposa patol aea ngan ele matenga ga daenga mulian
Jems ga Ioanes tiuangga tibada edaeda kapei
Iesus ikado kemi Bartimeus imata sususu
Iesus ila idudunga Ierusalem mambe maron kapei
Iesus iposa ngan abei fik, muriai ga itautau mao
Iesus isere panua tiboko ngan pat aea badanga Deo ele lumaeai
Eaba sai ilolo matua ngan Deo, Deo ga ilongo ei
Gid madidnga tibeta Iesus ngan sai isula ei ngan kadonga naurata
Oanenga itna ngan panua papaeamao tikado naurata ngan dadanga oain
Itutui ngan taol takis ga ila pan Kaisa?
Gid Sadiusi tibeta Iesus ngan matenga ga daenga mulian
Deo ele apu isaoa kapei?
Iesus ibeta gid ipom ngan Kristus
Iesus iposa ngan kadonga papaeamao togid madidnga apu ad
Asape lululunga aea idol ele tenainga
Iesus ikeo ga muriai ga tirepe Deo ele luma ga isulug
Iesus ikeo ngan gid danga kulupulupu ga iuot
Iesus iposa ngan danga ede paeamao ga paeamao tau ga iuot
Muriai, Eaba Inat ga inam
Oanenga itna ngan abei fik
Eaba eta iuatai ngan ado toaiua mao
Gid madidnga tiposa ngan raunga Iesus ga imate
Taine ede itok bude kemi ga idae Iesus ilaborai
Iudas iposa tautaunga ngan dolnga Iesus ga idae pagid madidnga bagedeai
Iesus asingada ele aluagau tian
Iesus ipan ele aluagau ngan bret ga oain
Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao
Iesus iraring dadangai Getsemani
Iudas ipasolan Iesus pagid aea miri itamatama
Kakau iriau ede iaoa
Gid madidnga tipamadid Iesus ngan posanga
Petrus ikeo ga ei iuatai ngan Iesus mao
Tibada Iesus ga ila pan Pailat
Pailat ikeo ga tipatoto Iesus ngan abei tabala
Gid panua paraunga ad tigalinge ngan Iesus
Tipatoto Iesus ngan abei tabala
Iesus imate
Tidol Iesus ipat dengaeai
Iesus idae mulian ngan ele matenga
Maria Makdala aea igera Iesus16.9-20 Posanga ngan 16.9-20 ienono ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik mao. Ngan laulau padengada ngan posanga Grik, tibode posanga ede pade ga bedane: Idio ta gid taine tila manmanae, ta tipalongo Petrus masin ngan posanga toa ngada oa tilongo pan eaba iriau toa oa. Ga kus ta Iesus pade irenren pagid ele aluagau ta isula gid ngan paolanga ele ato kemi ga ila ngan tuanga toa ngada ne, toa ado ele parangai ga ila ado ele dilngai pade. Ele ato toa oa eine ngan Deo ibada mulian ele panua ta tibada madonga kemi somisomi. Posanga toa ne ton Deo ta irangrang ngan isapa mao. Eine tautaunga.
Aluagau rua tigera Iesus edapeai
Iesus isula ele aluagau
Deo isoa Iesus ga idae buburiai