^
2 Hou Olelesu
2 Hou Olelesu
Hina bagade Soloumane da Bagade Dawa:su Lama:ne, Godema Sia:ne Gadoi
Hina bagade Soloumane ea Bagade Gagui Hou amola Gasa Bagade Hou
Debolo Diasu Gaguma:ne Momagesu
Ilia Debolo Diasu Gagumusa: Bai Mui
Balasega Hamoi Duni Bugi Aduna
Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Debolo Diasuga Gaguli Misi
Hina Gode Ea Hadigidafa da Debolo Diasu Nabalesi
Soloumane ea Godema Sia:ne Gadosu
Ilia Debolo Diasu Modale Ligiagai
Soloumane da Gode bu Ba:i
Soloumane ea Hawa: Hamonanu
Siba Sogega Uda hina bagade da Sofe Misi
Hina bagade Soloumane ea Bagade Gagui
Soloumane ea Bogoi
Isala:ili ga (north) Fi Ilia da Odoga:i
Siema:ia ea Ba:la:lusu
Lihouboua:me da Yuda moilale gagai amo Gagili Sali
Gobele Salasu Dunu amola Lifai Fi Dunu da Yuda Sogega Misi
Lihouboua:me ea Sosogo
Idibidi Dunu da Yuda Soge Doagala:le, Golili Sa:i
Lihouboua:me ea Ouligibi Hou.
Abaidia da Yelouboua:mema Gegei
Hina bagade A:isa da Idioubia Fi Hasalasi
A:isa Ga:ba Hou Hamoi
Isala:ili Fi da Yuda Fi Doagala:i
Balofede Dunu Hana:inai
A:isa da Bogoi
Yihosiafa:de da hina bagade Hamoi
Yihosiafa:de ea Hou Bagade
Balofede Dunu Maiga:ia da A:iha:bema Sisai
A:iha:be ea Bogosu
Balofede Dunu da Yihosiafa:dema Gagabole Sia:i
Yihosiafa:de da Gaheabolo Hou Hamoi
Idomaide Dunu da Yuda Fi Doagala:i
Yihosiafa:de ea Ouligisu Dagosu
Yuda hina bagade Yihoula:me
Yuda hina bagade A:ihasaia
Yuda hina bagade Uda A:dalaia
Ilia Yuda hina bagade Uda A:dalaia Medole Legei
Yihoida da Yuda Fi ilia Hou Noga:ma:ne Afadenei
Yuda hina bagade Youa:sie
Youa:sie da Yihoiada ea Hou Fisiagai
Youa:sie ea Ouligisu Dagosu
Yuda hina bagade – A:masaia
Idome Fi ilima Gegesu
Yuda Fi da Isala:ili Fi ilima Gegei
Yuda hina bagade Asaia
Asaia da Gasa Fili, hina Hou Ofa:ibale, Se Iasu Lai
Yuda hina bagade Youda:me
Yuda hina bagade A:iha:se
Silia Fi amola Isala:ili Fi da Yuda hina bagade A:iha:sema Gegei
Balofede dunu Oudede
A:iha:se da Asilia Dunu Fi ilia e Fidima:ne Adole Ba:i
A:iha:se ea Wadela:i Hou
Yuda hina bagade Hesigaia
Debolo Diasu Ledo Dogale, Modale Ligiagai Ba:i
Ilia da Debolo Diasu Bu Modale Ligiagai
Baligisu Lolo Manusa: Momagesu Hou
Ilia Baligisu Lolo Nasu Hamoi
Ilia da Eso Fesuale Eno Lolo Nasu Hamoi
Hesigaia da Hina Godema Nodosu Hou bu Hahamoi
Asilia Dunu da Yelusaleme Fi Healelalu
Hesigaia ea Olo Madelai amola ea Gasa Fi Hou
Hesigaia ea Bagade Gagui Hou
Hesigaia ea Yuda Soge Ouligisu Dagobe Galu
Yuda hina bagade Ma:na:se
Ma:na:se da Godema Sinidigi
Ma:na:se ea Yuda Soge Ouligisu Dagobe Galu
Yuda hina bagade A:imone
Yuda hina bagade Yousaia
Yousaia da Ogogosu ‘gode’ma Nodone Sia:ne Gadosu Hou Gugunufinisi
Ilia da Gode Ea Sema Dedei Buga Ba:i
Yousaia da Hina Gode Ea Sia: Nabawane Hamoma:ne Ilegele Sia:i
Yousaia da Baligisu Lolo Nasu Hamoi
Yousaia ea Ouligisu Dagosu
Yuda hina bagade Youaha:se
Yuda hina bagade Yihoiagimi
Yuda hina bagade Yihoiagini
Yuda hina bagade Sedegaia
Yelusaleme Moilai Bai Bagade da Dafai Dagoi
Sailase da Yu Dunuma Ilia Sogedafa amoga Buhagima:ne Sia:i