^
1 CORINTO-SATZI
Wethataantsi
Riwetharya Pablo ritasonkawentantaitzira
¿Ishekitzima pairani irirori Cristo?
Iri Cristo, ishintsinka Pawa, riyorenka eejatzi
Ikenkithatakoitairi Cristo ikentakoitakerira
Itasorenka Pawa oñaagantakerori
Antawaitainiriri Pawa
Rantawaire Otyaantaperoriite
Riyakowentaitziri antayetzirori koweenkatatsiri
Te okameethatzi raminakotairo apankenataiyarini kaari kemisantatsine
Pimpinkathatantaiyaariri Pawa, oitarika pantayetairi
Ikoshekawakaa aawakaachari
Owanawontsi rashitakagaitariri oshiyakaawontsi
Rimonkaataiteniriri Otyaantaperoriite
Ikaminaawentaitantziro okaatzi ipinkathatashiyeetari
¿Notzikashiretairima pinkathatairiri Pawa?
Owashikayinawo tsinane
Aminaashiwaita roimoshirenkaitziro rakiyootanewo Awinkatharite
Etantanakawori rakiyootane Awinkatharite
Owaminthawaitashitawori rakiyootane Awinkatharite
Tasonkawentashiretaantsi
Iro kowaperotacha etakotantya
Riñaawaitantaitawo otsipasato ñaantsi
Rañaantaiyaari kamayetatsiri
Koriki rotyaantaitziniriri roiteshiretaitairi
Ikenkithashiretari ranteri Pablo
Weyaantawori wethataantsi