^
Números
1. ISRAEL-DULEMAR SINAÍ-YARGI AMBIKUSMALAD
Sinaí-yargi-Israel-dulemar-ebislesad
Nug-weega-nugsalesmalad
Dule-nug-welesmalad-ebislesad
Leví-wagan-nugsalesmalad
Israel-dulemar-danar-danar-ambikusmalad-igar
Leví-wagan-Aarónʼsikid
Leví-wagan-baigan-e-arbaed
Leví-wagan-baigan-onugsalesmalad
Leví-wagan-baigan-ebislesmalad
Gersón-wagan
Coat-wagan
Merari-wagan
Leví-wagan
Masmala-gebesailagined-onolegoed-igar
Coat-wagan-arbamaloed
Gersón-wagan-e-arbaed
Merari-wagan-e-arbaed
Coat-wagan na e-dadgan-e-dadganba-ebislesad
Gersón-wagan e-dadgan-e-dadganba-ebislesad
Merari-wagan e-dadgan-e-dadganba-ebislesad
Leví-wagan e-dadgan-e-dadganba-ebislesad
Dule-boni-nikamalad-onolegoed-igar
Dule-baid-ibe ibmar-oakalolesar igi-imaklegoe
Nobgumalad-igar
Dule-Bab-Dummadga-san-uksamalad-igar
Bab-Dummad-dulemargi-nued-binsaed-igar
Bab-Dummadse-goled-negga ibmar-uksamalad
Ibmar-ogumakar-ukleged-aila Bab-Dummadga-nugsalesad
Judá-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Isacar-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Zabulón-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Rubén-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Simeón-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Gad-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Efraín-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Manasés-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Benjamín-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Dan-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Aser-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Neftalí-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
Israel-dummagan Bab-Jehováʼga bela-ibmar-uksad
Bab-Jehová Moisés-ebo-sunmaksad
Gwallu-ogalegoed-igar
Leví-wagan-baigan Bab-Dummadga-arbaega-nugsalesmalad
Oburgwilegoenad-Iba-onolegoed
Dule-Iba-geg-onomalad-igar
Bab-Jehová-e-gangued-yeerdakleged aidenonikid
Gar-trompeta-manigi-sobaled
2. ISRAEL-DULEMAR MOAB-YARSE NADAPIGUSAD
Israel-dulemar Sinaí-akar Paránʼse modapmalad
Moisés, Hobabʼse-gochad
Israel-dulemar Sinaí-yargi bangudmalad
Bab-Jehová soo barmialid
Israel-dulemar san-satedba uludmalad
Moisés-uluded
Bab-Jehová Moisés-abin sogded
Bab-Jehová e-sogsadba imaknonikid
Nuumar-codornizʼye-nugad-ainisad
María-ulusad degi Aarón-ulusad
Moisés, Maríaʼga Bab-Jehováʼse-gochad
Dule-e-ambe-gakabogwad (12) Canaán-yar-argaapmalad
Dule-yar-argaapmalad-gannar-nonimalad
Israel-dulemar Bab-Jehováʼgi gwisgusmalad
Bab-Jehová Israel-dulemar-sabsur-odurdaksad
Israel-dulemar Horma-neggweburgi galakusmalad
Bab-Dummadga-ibmar-uklegoed-e-igarmar
Ibmar-san-gebe-sanmakleged Bab-Jehováʼga uklegoed
Dule wissulidgi Bab-Jehová-Igargi-yolediidgi Bab-Jehováʼga ibmar-ukoed
Obunnoged-ibagi-yoleged
Morduku-durbamakar-imaklegoed
Coré, Datán, Abiram, Moisésʼgi, degi, Aarónʼgi gwisgusmalad
Esgoro-gordikid-sianar
Aarón, Israel-dulemarga Bab-Dummadse gochad
Aarón-e-suar-gaapoled
Dule-irwa-Babse-gormalad, degi, Leví-dulemar-ibmar-imakoed
Dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladga ibmar-uklegoed
Leví-dulemar-bennuklemaloed-e-igar
Ibmar-ambegi-gwensak-uklegoedgi (10%), Leví-dulemar ibmar-gwensak ukmogoed
Dule-swilidikid-imakleged-igar
Dule-uruked-dii
Akwasailagi dii noalid
Edom-e-rey, Israel-dulemar-yapa-bendakgusad
Aarón Hor-yar-birgi-burgwisad
Israel-dulemar Rey-Aradʼgi nakwisad
Moisés esgoro-gordikidgi naibe-sobsad
Israel-dulemar Moab-yarse nadmalad
Israel-dulemar Amorreo-e-rey-Sehónʼye-nugadgi nakwismalad
Israel-dulemar Basán-e-reygi nakwismalad
3. ISRAEL-DULEMAR MOAB-NEBAGANGI AMBIKUDAPMALAD
Balac, Balaamʼbina gochad
Balaam-e-moli-uayasuid baliwitur-daksad
Balac, Balaam-abindaksad
Balaam gebe-sunmaksad
Balaam irbogi-sunmaksad
Balaam irbaagi-sunmaksad
Balaam irbakegi-sunmaksad
Balaam napi-sunmaksad
Israel-dulemar bab-dummad-Baal-Peorʼba nanadmalad
Moabʼgi-bukwa Israel-dulemar-ebislesad
Yar-mimilesokalidga igar-uklenaid
Leví-wagan-ebislesmalad
Zelofehad-sisgan nainu-egichismalad
Moisés-burgoedgi-sunmaklenaid
Josué, Moisés-sorba dummadga nugsalesad
Bane-bane Bab-Dummadga-ibmar-uklegoed-igar
Obunnoged-Iba-iliba-ibmar-uklegoed
Nii-iliba-ibmar-uklegoed
Oburgwilegoenad-Iba-iliba-ibmar-ukleged
Ibmar-Gebe-Sanmaked-Iba-iliba-ibmar-uklegoed
Gar-Trompeta-Ogoled-Iba-iliba-ibmar-uklegoed
Isgued-Naboged-Iba-iliba-ibmar-uklegoed
Neg-Matargana-Sobaled-Iba-iliba-ibmar-uklegoed
Bab-Jehováʼga ise-sogar-ibmar-imakoye-sogsad
Israel-sordamar Madián-sordamargi-nakwisad
Sorda-bila-onodimalad, degi, dule-galesmalad-san-uruked-igar
Ibmar-mimilemaloed-igar
Sordamar-idumalad Bab-Dummadga-ibmar-uksad
Rubén-wagan, degi, Gad-wagan Jordán-diwar-dad-nakwedsik ambikusmalad
Israel-dulemar-nanasad
Israel-dulemar-yar-sumaloed-igar
Canaán-yar-abingunanaid
Yarmar-mimilegoed
Leví-waganga neggweburmar-uklesad
Dukued-neggweburmar
Dule e-sunnad ibmar-daksad-igar
Omegan-nainu-abingasmalad igi-sui-nikumaloe