50
Epi Joseph te tonbe sou figi a papa li, li te kriye sou li, e li te bo li. Joseph te kòmande sèvitè li yo avèk doktè yo pou anbome kò papa l. Donk, doktè yo te Mat 26:12 anbome Israël. Alò, karant jou te nesesè pou sa, paske se tan sa a li te pran pou anbome. Epi Ejipsyen yo te Nonb 20:29 kriye pou li pandan swasanndi jou.
Lè jou doulè pou li yo te fin pase, Joseph te pale a lakay Farawon, e te di: “Si koulye a mwen jwenn favè nan zye nou, souple, pale avèk Farawon, e di: Jen 47:29-31Papa m te fè m sèmante e te di: ‘Gade byen, mwen prèt pou mouri; nan tonm mwen ke m te fouye pou mwen menm nan peyi Canaan an, se la nou va antere mwen.’ Alò, pou sa, kite mwen monte pou antere papa m; epi mwen va retounen.”
Farawon te di: “Ale monte antere papa ou, jan li te fè ou sèmante a.”
Alò, Joseph te monte pou antere papa li, e avèk li te monte tout sèvitè a Farawon yo, ansyen lakay li yo, ak tout ansyen a peyi Égypte yo, Epi tout lakay Joseph avèk frè li yo, ak lakay papa li; yo te kite sèlman timoun yo, bann mouton yo ak twoupo yo nan peyi Gosen an. Osi te monte avèk li, cha yo avèk chevalye yo; epi se te yon gran konpanyen.
10 Lè yo te vin nan glasi vannen kote Athad la, glasi ki lòtbò Jourdain an, yo te fè Trav 8:2 anpil kriye avèk gwo lamantasyon byen tris; epi li te obsève sèt jou lamantasyon pou papa li. 11 Alò, lè abitan nan peyi a, Kananeyen yo te wè lamantasyon sa a nan glasi vannen Athad la, yo te di: “Sa se yon lamantasyon trè di pou Ejipsyen yo.” Pou rezon sa a, yo te rele li Abel-Mitsraïm fè dèy pou Ejipsyen yo, ki lòtbò Jourdain an.
12 Se konsa fis li yo te fè pou li jan li te kòmande yo a; 13 Paske fis li yo te pote li nan peyi Canaan an, yo te antere li nan Jen 23:16-20kav kote chan a Macpéla a avan Mamré, ke Abraham te achte ansanm avèk chan an pou yon kote antèman nan men Éphron, Etyen an.
14 Apre li te antere papa li, Joseph te retounen an Égypte, li menm, frè li yo, ak tout moun ki te monte avèk li pou antere papa li yo.
15 Lè frè a Joseph yo te wè ke papa yo te mouri, yo te di: Jen 37:28“Kisa ki va rive si Joseph toujou pote lahèn kont nou e vin fè vanjans pou sa nou te fè l la?” 16 Epi yo te voye vè Joseph e te di: “Papa ou te pase lòd avan li te mouri, e li te di: 17 ‘Konsa ou va di a Joseph: Souple, mwen mande ou padon pou transgresyon a frè ou yo avèk peche pa yo, paske yo te fè ou tò.’ Epi koulye a, souple, padone transgresyon sèvitè Bondye a papa ou yo.” Epi Joseph te kriye lè yo te pale avèk li.
18 Epi frè li yo osi te vin Jen 37:8-10tonbe ba devan li, e te di: “Gade byen, nou se sèvitè ou.”
19 Men Joseph te di yo: “Pa pè; èske mwen nan plas Bondye? 20 Pou nou menm, Jen 37:26-27nou te anvizaje mal kont mwen, men Bondye te anvizaje sa ki bon pou Li ta kapab fè rive rezilta ke nou wè koulye a devan nou an, pou L ta kapab prezève vi a anpil moun. 21 Pou sa, pa pè; Jen 45:11mwen va fè pwovizyon pou nou avèk pitit nou yo.” Epi li te rekonfòte yo e li te pale avèk tandrès avèk yo.
22 Alò, Joseph te rete an Égypte, li menm avèk lakay papa li, epi Joseph te viv pandan san-dis ane. 23 Joseph te wè twazyèm jenerasyon nan fis Ephraim yo; e anplis, fis a Makir yo, fis a Manassé a te Jen 30:3fèt sou jenou a Joseph.
24 Joseph te di frè li yo: “Mwen prèt pou mouri men Bondye va asireman pran swen nou, e Li Egz 3:16-17 va fè nou sòti nan peyi sa a vè peyi ke li te pwomèt nan sèman li a Abraham, Isaac, ak Jacob la.” 25 Epi Joseph te fè fis Israël yo sèmante, e te di: “Anverite, Bondye va pwoteje nou, e Egz 13:19nou va pote zo mwen monte kite isit la.”
26 Alò, Joseph te mouri nan laj san-dis ane; epi li te Jen 50:2 vin anbome e plase nan yon sèkèy an Égypte.

50:2 Mat 26:12

50:3 Nonb 20:29

50:5 Jen 47:29-31

50:10 Trav 8:2

50:13 Jen 23:16-20

50:15 Jen 37:28

50:18 Jen 37:8-10

50:20 Jen 37:26-27

50:21 Jen 45:11

50:23 Jen 30:3

50:24 Egz 3:16-17

50:25 Egz 13:19

50:26 Jen 50:2