8
Koulye a, pwen prensipal nan sa ki te di a se sa: “Nou gen yon si tèlman wo prèt ki pran plas Li Sòm 110:1adwat a twòn Majeste a nan syèl yo.” Pou Li aji kòm sèvitè nan sanktyè a, ak nan Eb 9:11,24vrè tabènak la ke Senyè a, olye lòm te fè leve.
Paske chak Eb 2:17wo prèt nonmen pou ofri ni don ni sakrifis. Konsa li nesesè pou wo prèt sila a gen yon bagay pou l ofri tou. Alò, si Li te sou latè, Li pa t ap yon prèt menm, paske pou sa a, gen sila yo ki Eb 5:1ofri don yo selon Lalwa, ki sèvi kòm yon kopi ak lonbraj a bagay selès yo, jis jan ke Moïse te avèti pa Bondye lè Li te prèt pou leve tabènak la, paske Egz 25:40“Veye” Li te di: “pou ou fè tout bagay selon modèl ki te montre a ou menm sou mòn nan.”
Men koulye a, Li vin gen yon èv ki pi ekselan, paske Li se osi I Tim 2:5medyatè a yon pi bon akò, ki te etabli sou pi bon pwomès yo.
Paske Eb 7:11si premye akò sa a te san defo, pa t ap gen yon rezon pou yon dezyèm. Paske akoz Li twouve fot nan yo, Li di:
Jr 31:31“Gade byen, jou yo ap vini, di Senyè a,
lè Mwen va fè yon akò tounèf avèk kay Israël la
e avèk kay Juda a;
Egz 19:5Pa tankou akò ke Mwen te fè avèk zansèt pa yo
nan jou ke M te pran yo nan men
pou mennen yo sòti an Égypte la;
paske yo pa t kontinye nan akò Mwen an
e Mwen pa t okipe yo, di Senyè a.
10  Jr 31:33Paske sa se akò ke Mwen va fè avèk kay Israël la
apre jou sa yo, di Senyè a:
Mwen va mete Lalwa Mwen nan panse yo,
e Mwen va ekri yo nan kè yo.
Mwen va Bondye yo,
e yo va pèp Mwen.
11  Jr 31:34Epi yo p ap enstwi chak sitwayen parèy a yo
ak chak frè a yo, pou di: ‘Vin konnen Bondye’,
paske tout moun ap deja konnen Mwen, soti nan
pi piti jiska pi gran nan yo.
12  És 43:25Paske Mwen va gen mizerikòd pou linikite pa yo
e Mwen p ap sonje peche yo ankò.
13 Lè L te di: Luc 22:20“Yon akò tounèf”, Li fè premye a epwize nèt. Men, nenpòt sa ki vin epwize a, e ki vin vye, prè pou vin disparèt.

8:1 Sòm 110:1

8:2 Eb 9:11,24

8:3 Eb 2:17

8:4 Eb 5:1

8:5 Egz 25:40

8:6 I Tim 2:5

8:7 Eb 7:11

8:8 Jr 31:31

8:9 Egz 19:5

8:10 Jr 31:33

8:11 Jr 31:34

8:12 És 43:25

8:13 Luc 22:20