60
Pou direktè koral la; selon melodi “Lis Akò La”.
Yon powèm David, pou enstwi; lè l te lite avèk Aram-Naharaim e avèk Aram-Zobah; epi, Joab te retounen e te frape douz-mil Edomit nan Vale Sèl la.
O Bondye, Sòm 44:9 Ou te rejte nou. Ou te kraze nou;
Ou te fache; O restore nou.
Ou te fè Sòm 18:7 latè tranble; Ou te fann li ouvri li;
Geri brèch li yo, paske l ap sekwe.
Ou te Sòm 66:12 fè pèp Ou a pase anpil tan di;
Ou te bay nou diven pou bwè ki fè nou toudi.
Ou te bay yon drapo a sila ki gen lakrent Ou yo,
Pou sa kab afiche akoz verite a.
Tan
 
Ke Det 33:12 byeneme Ou yo kab delivre,
Sove avèk men dwat Ou e reponn nou!
Bondye te pale nan sentete Li:
“Mwen va fè kè kontan; mwen va divize Sichem
e divize vale a Jen 33:17Succoth.
Galaad se pou Mwen e Manassé se pa M;
Anplis, Éphraïm se kas sou tèt Mwen;
Juda se Jen 49:10baton wayal Mwen.
Moab se basen lave Mwen;
Sou II Sam 8:2-14Edom, Mwen va jete soulye Mwen;
Rele anlè, O Filisten yo, akoz Mwen menm!”
 
Kilès k ap fè m rive nan vil fòterès la?
Kilès k ap mennen mwen antre Edom?
10 Èske Ou menm, SENYÈ a, pa t Sòm 60:1 rejte nou?
Epi èske Ou p ap sòti avèk lame
nou yo, O Bondye?
11 O bannou sekou kont advèsè a,
Paske delivrans pa lòm se an ven.
12 Nan Bondye, nou va fè bagay yo ak gwo kouraj,
Epi se Li menm ki va foule lènmi nou yo
anba pye.

60:1 Sòm 44:9

60:2 Sòm 18:7

60:3 Sòm 66:12

60:5 Det 33:12

60:6 Jen 33:17

60:7 Jen 49:10

60:8 II Sam 8:2-14

60:10 Sòm 60:1