141
Yon Sòm David
Sòm 22:19O SENYÈ, mwen rele non Ou.
Fè vit! Vin kote m!
Prete zòrèy Ou a vwa mwen lè m rele Ou!
Ke lapriyè mwen kapab konte kon lansan
devan Ou;
lè m I Tim 2:8leve men m, kon ofrann nan aswè.
Plase yon gadyen sou bouch mwen, O SENYÈ.
Veye dri sou Mi 7:5pòt lèv mwen yo.
Pa mennen kè m vè okenn mal,
pou pratike zèv mechan yo,
avèk moun ki És 32:6 fè inikite yo.
Ni pa kite mwen manje manje ki fèt pa yo.
Kite moun Pwov 9:8ladwati yo frape mwen ak dousè yo,
e korije mwen;
Sa se lwil ki koule sou tèt la.
Pa kite tèt mwen refize li,
paske lapriyè mwen toujou kont zak mechan yo.
Jij pa yo II Kwo 25:12 voye jete bò kote wòch yo.
Yo va tande pawòl mwen yo, paske yo dous.
Tankou lè yon moun laboure pou fann tè a,
se konsa zo nou yo fin gaye nan Nonb 16:32-33 bouch sejou mò yo.
Paske zye mwen se vè Ou, O BONDYE, Senyè a.
Nan Ou, mwen kache.
Pa kite nanm mwen san pwotèj.
Sove m de dan pyèj ke yo te prepare
pou mwen yo,
avèk Sòm 140:5 pèlen a sila ki fè inikite yo.
10 Kite mechan yo Sòm 7:15tonbe nan pwòp filè yo,
Pandan mwen pase akote.

141:1 Sòm 22:19

141:2 I Tim 2:8

141:3 Mi 7:5

141:4 És 32:6

141:5 Pwov 9:8

141:6 II Kwo 25:12

141:7 Nonb 16:32-33

141:9 Sòm 140:5

141:10 Sòm 7:15