141
Yon Sòm David
Sòm 22:19O SENYÈ, mwen rele non Ou.
Fè vit! Vin kote m!
Prete zòrèy Ou a vwa mwen lè m rele Ou!
Ke lapriyè mwen kapab konte kon lansan devan Ou;
lè m I Tim 2:8leve men m, kon sakrifis ofrann aswè a.
Plase yon gadyen sou bouch mwen, O SENYÈ.
Veye dri sou Mi 7:5pòt lèv mwen yo.
Pa mennen kè m vè okenn mal,
pou pratike zèv mechan yo, avèk moun ki És 32:6 fè inikite yo.
Ni pa kite mwen manje manje ki fèt pa yo.
Kite moun Pwov 9:8ladwati yo frape mwen.
Konsa, li dous.
Kite li korije mwen.
L ap tankou lwil ki koule sou tèt la.
Pa kite tèt mwen refize li,
paske lapriyè mwen toujou kont zak mechan yo.
Jij pa yo II Kwo 25:12 fin jete a tè bò kote wòch yo.
Yo va tande pawòl mwen yo, paske yo byen pale.
Tankou lè yon moun laboure pou fann tè a,
se konsa zo nou yo fin gaye nan Nonb 16:32-33 bouch sejou mò a.
Paske zye mwen se sou Ou, O BONDYE, Senyè a.
Nan Ou, mwen kache.
Pa kite nanm mwen san pwotèj.
Sove m de dan pyèj ke yo te prepare pou mwen yo,
avèk Sòm 140:5 pèlen a sila ki fè inikite yo.
10 Kite mechan yo Sòm 7:15tonbe nan pwòp filè yo,
pandan mwen pase akote.

141:1 Sòm 22:19

141:2 I Tim 2:8

141:3 Mi 7:5

141:4 És 32:6

141:5 Pwov 9:8

141:6 II Kwo 25:12

141:7 Nonb 16:32-33

141:9 Sòm 140:5

141:10 Sòm 7:15