^
Hebreos
Je̱ Nteꞌyameꞌe xmuko̱jtsumdu je̱ yꞌOnu̱k ka̱jx
Ñu̱má̱jip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k nu̱yojk
ni kaꞌa veꞌe je̱ ángeles
Tun vinko̱pk je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe nma̱ja̱pa̱ꞌmumdat je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook
Veꞌemeꞌe je̱ Jesús yakpu̱u̱jm
ax joꞌn je̱ yꞌutsa̱ta̱jk
Ñu̱má̱jip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús nu̱yojk ni kaꞌa je̱ Moisés
Je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu
jyaye̱jptup
Je̱ Jesuusts je̱ꞌe̱ veꞌe teeꞌ juuꞌ veꞌe
du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta
Kutsa̱ꞌa̱ga xa veꞌe o̱o̱y ku veꞌe yakmasa̱ꞌa̱k
je̱ jaanchjaꞌvin juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam ka̱jx
Je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe nꞌaꞌíxumdup,
je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ njaꞌvinamda du̱yakꞌijtp
je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t
Veꞌemeꞌe je̱ Jesús tyeeꞌa ax joꞌn je̱ Melquisedec
Je̱ Jesucristo tseꞌe je̱ jayu du̱nu̱ténip je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm
Je̱ kunuuꞌkx it juuꞌ veꞌe yaja naxviijn je̱ts je̱ kunuuꞌkx it juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm
Tyuknu̱vaachp tseꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin
ku̱xeꞌe je̱ Jesús ñatyukvintsa̱ꞌkiji je̱ Nteꞌyam
Vaꞌan toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t je̱ Nteꞌyam
du̱mutá̱mimda
Je̱ jaanchjaꞌvin
Je̱mji tseꞌe ya̱ nviijnamda nyakꞌijtumdat joma veꞌe je̱ Jesús
Kutsa̱ꞌa̱ga xa veꞌe o̱o̱y ku veꞌe
nkama̱ja̱pa̱ꞌmumda je̱ Nteꞌyam
Juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌo̱yjaꞌvip