^
2 CORINTIOS
Pablo Toyaseꞌe Cayaye Acore Corinto Pa̱ina
Pablo Ai Yoꞌoseꞌe
Corintona Saimaꞌ Doꞌire
Coꞌaye Yoꞌoquëre Oiye
Troasre Pablo Paꞌi Ai Cuasaseꞌe
Deꞌhue Quëco Saoye
Necaiquëre Pare Asajë Paꞌiye.
Deꞌoye Paꞌi Coca
Mai Cato Maijaꞌquë Huëꞌe Aꞌë
Corinto Pa̱i Po̱nëñe
Deꞌoyerepa I̱siye
Tito Cuiꞌne I̱te Co̱cohuaꞌi
Maijaꞌquë Doꞌijëre Tsisocaiseꞌe
Pablo Cristo Jëjo Daoquë Sëte I̱ Tutu Payere Caseꞌe
Pablo Cuiꞌne Coa Cacohuaꞌi
Pablo Ai Yoꞌoseꞌe Jesús Jëjo Saoquëpi
Maijaꞌquë Pablore I̱ñoseꞌe
Corinto Sehuosicohuaꞌire Pablo Coꞌa Ju̱ꞌiñe
Yëhuoye Cuiꞌne Pëpa Tëjiyerepa