^
SAN LUCAS
Asaja̱jë Caquë Toyaye
Hui̱ñaë Quëaseꞌe Juan Co̱aseꞌere
Hui̱ñaë Quëaseꞌe Jesús Co̱aseꞌe
Maríapi Doꞌi Saiye Elisabet Quëꞌrona
Juan Ti Doquë Co̱aseꞌe
Zacarías Ju̱juseꞌe
Jesús Co̱aseꞌe
Hui̱ñaëpi Yëi Ñamare Ñacohuaꞌire Quëaye
Maijaꞌquëna Jesure I̱siye
Nazaretna Coꞌiye
Jesús Maijaꞌquë Huëꞌere Paꞌiye
Juan Ti Doquëpi Yëhuoye
Jesure Doye
Jesús Ñecuëohuaꞌi
Jesure Neñañe
Jesupi Galileana Yoꞌo Huëoye
Jesús Nazaretre Paꞌiye
Coꞌa Huati Joyo Hueꞌequë
Jesupi Simón Pedro Huaore Jujuye
Jesús Jai Pa̱ire Jujucaiye
Jesús Yëhuoye, Galilea Quëꞌrore
Tsiaya Huaꞌire Yoꞌeye
Jesús Jujucaiye, Ja̱ꞌju Dahuë Ju̱ꞌiquëre
Quëꞌquë Dahuë Ju̱ꞌiquëre Jujuye
Jesús Levíre Soiye
Jesure Se̱ñe, A̲imaꞌpë Se̱ñere
Jesure Yeꞌyecohuaꞌipi Huajë Muꞌse Yoꞌoye
Jë̱të Cue̱nesicore Paquëre Jujuye
Jesús Doce Yeꞌyecohuaꞌire Soiye
Jesús Jai Pa̱ire Yeꞌyaye
Nuñerepa Caseꞌe Pa̱i Ayere
Mësarute Sa̱ñope Yoꞌocohuaꞌire Oiye
Pa̱i Yoꞌoyere Ña Deꞌhua Caye
Mëꞌë Yoꞌoyere Ñajë Asaja̱ꞌcohuaꞌi Aꞌë, Mëꞌëre
Caya Huë̱ꞌña Ne Hue̱ꞌña
Jesupi Romano Joꞌyaëre Jujuye
Po̱së Ju̱ꞌisiquëre Huëoye
Juan Ti Doquë Jëjo Saocohuaꞌi Jesuna
Fariseohuaꞌi Aquë Simón Huëꞌere Paꞌiye
Jesure Co̱caicohuaꞌi Nomiohuaꞌipi
Ta̱quëpi Paꞌiye
Me Ne Ja̱ꞌñere Pa̱i Ñañena Co̱ni Quëaëꞌni
Ta̱quë Quëaseꞌe Ayere
Miacaiye Ayere Quëaye
Jesús Pëca Jaꞌco Cuiꞌne I̱ Yoꞌjeohuaꞌi
Jesupi Tuture Cuiꞌne To̱ꞌañere Cua̱ñeñe
Huatiohuaꞌi Paꞌiseꞌe Gadara Yeja Aquëre
Jairo Mamaco Cuiꞌne Jesús Ca̱ñare Patoco
Jesús Jëjo Saoye I̱ Yeꞌyacohuaꞌire
Juan Ti Doquëre Huaiye
Cinco Mil Ë̲mëohuaꞌire A̲oñe
Pedropi Jesús Ayere Caye
Jesupi Capi, Ju̱ꞌijaꞌquë Aꞌë
Jesús Ti̱ñe Paꞌi Po̱nëseꞌe
Jesupi Huatire Eto Saoye
Ti̱jupë Jesús Capi, I̱ Ju̱ꞌiñe Ayere
Nepi Jerepa Doꞌi Paꞌiquë
Sa̱ñope Yoꞌomaꞌquë Caye Ayere
Que Joyo Paꞌiquë
Jesús Peꞌteye Yëcohuaꞌi Ayere Quëaye
Jesupi Setentare Jëjo Saoye
Sehuomaꞌcohuaꞌi
Setenta Jëjo Saosicohuaꞌipi Coꞌiye
Jesús Sihuaye
Deꞌoquërepa Samaria Aquëpi
Jesupi Marta Cuiꞌne María Huëꞌere Paꞌiye
Jesupi Yeꞌyapi, Maijaꞌquëre Se̱ñe
Jesupi Huati Tutupi Yoꞌoji, Coa Caye
Coꞌa Joyopi Cuiꞌnaona Coꞌiye
Nuñerepa Sihuaye
Coꞌacohuaꞌipi Se̱ñe, Pa̱i Yoꞌo Ti̱ꞌa Maꞌñere
Maire Miacaiye
Fariseohuaꞌire Cuiꞌne Cua̱ñeseꞌe Yeꞌyacohuaꞌire Sa̱ñope Caye
Coa Cayere Sa̱ñope Yëhuoye
Neni Mai Caꞌraye Paꞌiquëꞌni
Jesure Cacaiye Paꞌiji
Jaiyere Payepi Huajëyaꞌye Neñe
Maijaꞌquë I̱ Mamajëre Ñacaiye
Maꞌtëmo Coꞌamaña
Ne Deꞌhuasicohuaꞌipi Paꞌijë̱ꞌë
Nuñerepa Deꞌo Joꞌyaë Cuiꞌne Coꞌa Joꞌyaë
Jesús Doꞌire Pa̱ipi Hua Saiye
Mai Yure Paꞌiye Cuasaye
Esa Ne Deꞌhuaye
Huajë Paꞌiyena Po̱nañe Paꞌiji
Higuera Ñë Ayere Quëaye
Jesupi Nomiore Jujupi, Huajë Muꞌse Paꞌina
Mostaza Ca̱ Ayere Yeꞌyaye
Pan Ne Pore Ayere Yeꞌyaseꞌe
Aꞌri Ja̱to Saꞌro
Jerusalén Pa̱ire Jesús Ñaquë Oiye
Jesupi Coto Dahuë Ju̱ꞌiquëre Jujucaiye
Huejajëna, Soisiquë Yoꞌoye
A̲ojajë Caquë Jai Pa̱ire Soiye
Jesús Tui Doꞌire
A̲sije̱ Paꞌi Ayere
Yëi Ñama Ne Huesësicore Ayere Yeꞌyaye
Curi Tëqui Ne Huesësicore Ayere Yeꞌyaye
Po̱së Huesëquëpi Yoꞌoye
I̱ Coꞌamaña Ñacaiquë Neñe Ayere
Moisés Cua̱ñeseꞌe Cuiꞌne Maijaꞌquë Cua̱ñe Te̱ꞌte
Nëjore Je̱ocoye Ayere
Ai Jaiyere Paquë Cuiꞌne Lázaro
Coꞌayena Yoꞌoyena Ta̱iñe
Nuñerepa Neñe Paꞌiji Cuasayepi Tutu Quëꞌi
Necaiquëpi Yoꞌoye Paꞌiji
Diez Ja̱ꞌju Dahuë Ju̱ꞌicohuaꞌire Ne Coꞌyaye
Maijaꞌquë Cua̱ñe Te̱ꞌte Paꞌi Ti̱ꞌañe
Huaꞌjeopi Cuiꞌne Yoꞌoyere Ca Tëjiquë
Fariseo Cuiꞌne Paꞌi Doꞌire Se̱quë Ayere Quëaye
Jesús Tsi̱re Deꞌoyerepa Cacaiye
Po̱sëpi Jaiye Coꞌamaña Paquëpi Jesure Caseꞌe
Jesús I̱ Ju̱ꞌi Ja̱ꞌñere Quëaye
Jesús Ñamaꞌquëre Jujuseꞌe
Jesús Cuiꞌne Zaqueo
Curiquë Yoꞌoseꞌe Ayere Quëaye
Jesupi Jerusalén Cacaseꞌe
Jesupi Maijaꞌquë Huëꞌere Tsoa To̱seꞌe
Jesús Cua̱ñeñerepa Paꞌiye
Coꞌacohuaꞌi Yoꞌoye Ayere Quëaye
Paꞌi Doꞌire Sa̱iñe Ayere Yeꞌyeseꞌe
Ju̱ꞌisicohuaꞌi Huëiye Paꞌiquë Cajë Se̱ñe
Ne Mamaquë Aꞌni, Cristo
Ju̱ꞌisicohuaꞌi Huëiye Ayere Se̱ñe
Peocopi Maijaꞌquëre I̱siye
Maijaꞌquë Huëꞌe Nejosico Paꞌi Ja̱ꞌñe
Ja̱ Yëꞌtaꞌa Yeja Caraja̱imaꞌñë I̱ño ja̱ꞌñe
Pa̱i Mamaquë Dani Co̱ñe
Jesure Tse̱añe Cuasayere
Naꞌi Maca Jesús A̲iseꞌe
Nepi Jerepa Paꞌiquë Api Sa̱ꞌñe Caye
Pedro Jesure Ñamaꞌquë Aꞌë, Caye
Ti̱ꞌa Tëjiji, Jesús Ai Yoꞌoye
Jesús Getsemaní Quëꞌrona Se̱ñe
Jesure Tse̱añe
Pedro Cososeꞌe
Jesure Cueꞌcueye
Judío Pa̱i Ca Tëjicohuaꞌipi Jesure Yoꞌoye
Pilatona Jesure I̱siye
Herodesna Jesure I̱siye
Jesure Huaiye Paꞌiji, Caye
I̱te Que̱seꞌe
Jesús Ju̱ꞌiseꞌe
Jesure Ta̱seꞌe
Jesús Ju̱ꞌisiquëpi Huëiseꞌe
Emaúsna Sai Maꞌana Yoꞌoye
Jesupi Ñaiñe, I̱re Yeꞌyecohuaꞌina
Maꞌtëmona Sa Cua̱ñoñe