^
Luki
Annabi Luki xa masenyi fɔlɛ
Malekɛ xa masenyi Annabi Yaya xa fe ra
Malekɛ xa masenyi Isa xa fe ra
Mariyama sigafe Elisabɛti xɔnyi,
nun Mariyama xa masenyi
Yaya bari ki
Sakari xa masenyi
Isa bari ki naxɛ
Malekɛ xa masenyi xuruse dɛmadonyie bɛ
Isa sigafe Darisalamu a yɔrɛ ra
Isa sigafe Darisalamu a dimɛdi tɛmui
Annabi Yaya kawandi tife
Isa xunxafe ye xɔɔra
Isa benbae
Sentanɛ katafe a xa Isa ratantan
Isa a xa wali fɔlɔfe Galile bɔxi ma
Nasarɛtikae tondife lade Isa ra
Isa mixi gbegbe rayalanfe
Isa fɔxirabirɛ singee
Kunɛ kanyi rayalanfe
Isa Namatɛ rayalanfe
Lewi birafe Isa fɔxɔ ra
Isa maxɔrinfe sunyi ma
Malabu lɔxɔɛ xa sɛriyɛ,
nun xɛmɛ nde bɛlɛxɛ rayalanfe
Isa a xa xɛɛra fu nun firinyi sugandife
Isa ɲama kawandife
Sɛɛwɛ nun Gbaloe
Yaxuie xanufe
Wuri fuɲi nun xebenyi
Wuri bili kolonma a bogi nan ma
Banxiti firinyie xa taali
Sɔɔri xunmati xa danxaniya
Isa kaaɲɛ ginɛ xa di rakelife faxɛ ma
Annabi Yaya xa maxɔrinyi
Ginɛ yunubitɔɛ nde xa yunubie xafarife
Ginɛe naxee Isa malife
Xɛ rawali xa taali
Lanpui xa taali
Isa nga nun a xunyae
Isa foye raxarafe
Isa ɲinnɛe kerife Gadara xɛmɛ nde fɔxɔ ra
Di ginɛ nde rakelife faxɛ ma
nun ginɛ gbɛtɛ rayalanfe
Isa a fɔxirabirɛ fu nun firinyie xɛɛfe
Mangɛ Herode ifuxi Isa xa fe ra
Isa donse fife mixi wulu suuli ma
Piyɛri Isa kolonfe Ala xa Mixi Sugandixi ra,
nun Isa a xa faxɛ nun marakeli xa fe masenfe
Isa nɔrɔfe
Isa ɲinnɛ kerife dimɛdi nde fɔxɔ ra
Isa a xa faxɛ xa fe masenfe a sanmaya firin nde
Mixi naxan tide gbo
Findife Isa fɔxirabirɛ ra
Samari taa nde tondife Isa rasɛnɛde
Birafe Isa fɔxɔ ra
Isa a fɔxirabirɛe tongo solofere a nun firin xɛɛfe
Taa danxaniyataree xa gbaloe
Isa fɔxirabirɛ tongo solofere a nun firinyie gbilenfe
Isa sɛɛwafe Ala sagoe ra
Yaamari naxan tide gbo a birin bɛ,
nun Samarika mixi fanyi nde xa taali
Marata nun Mariyama xɔnyi
Ala maxandife
Ala Xaxili Sɛniyɛnxi matandife
Ɲinnɛ gbilenfe a sabatide fori
Sɛɛwɛ na mixi naxee bɛ
Annabi Yunusa xa tɔnxuma
Danxaniya xa naiyalanyi
Diinɛla kobie
Isa a fɔxirabirɛe rasife
Banna xaxilitare xa taali
Xaxili tife Ala ra
Harige malanfe ariyanna
Wali suxufe Marigi ya ra
Isa faxi fatanyi nan na
Waxati tɔnxumae kui kolonfe
Lanyi xirife sinnanyi ma
Tuubife
Isa ginɛ nde rayalanfe malabu lɔxɔɛ ma
Konde xɔri nun lɛbini xa taalie
Naadɛ ixutuxi
Isa sunnunfe Darisalamu xa fe ra
Isa mixi rayalanfe malabu lɔxɔɛ ma
Yɛtɛ magore nun yɛtɛ igboe
Donyi xungbe maxili xa taali
Birafe Isa fɔxɔ ra
Yɛxɛɛ lɔɛxi xa taali
Gbeti kɔbiri kole lɔɛxi xa taali
Di lɔɛxi xa taali
Walikɛ xunmati kɔɔtaxi xa taali
Isa xa masenyi ndee
Banna xɛmɛ nun Lasaru xa taali
Isa a fɔxirabirɛe rasife
Isa kunɛ kanyi fu rayalanfe
Ala xa mangɛya niini nun Isa xa gbilenyi
Kaaɲɛ ginɛ nun kiitisa xa taali
Farisɛni nun duuti maxili xa taali
Isa nun dimɛdie
Sɛgɛtala bannaxi
Isa a xa faxɛ nun marakeli xa fe masenfe sanmaya saxan nde
Isa Yeriko dɔnxui rayalanfe
Isa nun Sakɛyɛ
Mangɛ xa kɔbiri taxuxi xa taali
Isa sofe Darisalamu
Sarematie kerife hɔrɔmɔbanxi kui
Isa walima nde xa yaamari ma?
Bɔxi rawali ɲaaxie xa taali
Gantanyi tefe Isa bɛ duuti xa fe ra
Sadusenie Isa maxɔrinfe faxamixie xa marakeli ma
Dawuda nun Ala xa Mixi Sugandixi
Yɛtɛ ratangafe diinɛla kobie ma
Kaaɲɛ ginɛ xa hadiya
Hɔrɔmɔbanxi xa kanɛ
Maratantanyi, tɔɔrɛ, nun ɲaxankatɛ
Isa xa gbilenyi nun xɔrɛ bili xa taali
«Wo naxa yanfa!»
Yudasi nun kuntigie xa lanyi
Sayamalekɛ Dangi Sali
Marigi xa sɛrɛxɛ tɔnxuma
Naxan tide gbo Isa fɔxirabirɛe ya ma
Isa a falafe Piyɛri bɛ a a yɛtɛ rasanma nɛ a ma
Isa a fɔxirabirɛe rasife
Isa Ala maxandife Getesemani
Isa suxufe
Piyɛri a yɛtɛ rasanfe Isa ma
Isa tife Yuwifi kiitisae ya ra
Yuwifie Isa xaninfe Pilati xɔn
Isa xaninfe Herode xɔn
Isa tife Pilati ya i
Isa banbanfe wuri magalanbuxi ma
Isa xa faxɛ
Isa xa maragatɛ
Isa xa marakeli faxɛ ma
Isa nun a fɔxirabirɛ firinyi ndee
Isa nun a fɔxirabirɛ fu nun kerenyi
Isa tefe koore