^
Murkus
Linggo na Yühanna ya Tatambeese ya
Tambeesedene nja taꞌbꞌbadene tanno Yasu
Kadalaadene na akümmünüdene ka dhidha no
Yasu asoro koronggore ya toroko ya
Toolona ꞌberki ma Bütrüs ka maara
Toolona ma kadu kadhabbu
Yasu afara ka Masala a ꞌbuugu tiya kadu katitaalo kide ya
Yasu oolona ömöꞌdï ya ana kutukunya ka oona ya
Yasu oolona mügüre
Tümmüneene na Laawi
Tindineene ma tümmü tenege
Uugaara ma uuru ma Saꞌbidi
Toolonadene ka uuru ma Saꞌbidi
Kadu kadhabbu kataꞌda ka Yasu keere
Tessedene na kadafïïnï no adaꞌbaaga kafünü eera no
Yasu nja Balsabül
Nïïmö ma Yasu nja nagöre tanno iini
Tafeene ma tumma ma taleele
Tasaana tafeene ma tumma ma taleele
Lamba ka ꞌdaasa
Tafeene ma tumma ma tööyö ma Siga
Tafeene ma tumma ma ïïye ma tanuure
Yasu anangnga tanya ka töödhï
Yasu oolona ömöꞌdï ma naganaꞌbu
ꞌBadaada ma eyi mo nja aka tammo maara mo
Kadu ma Nasira kanu ka Yasu
Yasu agürünü kadalaadene niini
Inde na Yühanna ya Tatambeese ya
Yasu amana kuri a kadu köꞌdö na alif ka ïïdümmü
Yasu unggeene ka ꞌbïïdï
Yasu oolona kadu ka maara kadhabbu
Tinsili nja Nyoro
Eema ya amana ömöꞌdï ka tanyoro ya
Tamma na aka ma Kanaan
Toolona mörï nja ömöꞌdï tiya taalo ussu ka teema ya
Yasu anangnga kuri a kadu na alif ka egïïsö
Tïgïïdï no naFariisi nja Hirüdüs
Yasu afaꞌda soro ka ïïye ka Beet Sayida
Bütrüs eema tumma ma Almasiihi
Yasu ussu uuru ma inde tanno iini
Taꞌbele oona
Yasu oolona ꞌbiiꞌbala ya ana koronggore ya toroko ya
Yasu eema tumma ma inde tanno iini
Mada yungngo adhabbu?
Ömöꞌdï ya taalo adiidi angnga ya iꞌi ömöꞌdï tiya aja
Nïïmö ya anangnga angnga ka talinggo tatoroko ya
Tarna nja Tadheene
Laala ya dhiidhi ya nja Yasu
Ömöꞌdï ya ana almaala ya
Yasu eema tumma ma inde tanno iini
Tasaasa na Yaguub nja Yühanna
Toolonadene na Bartimaus ya soro ya
Yasu inynyo Örsaliim
Yasu agaꞌda ïndïïye
Yasu asoro kadu ka la ma Masala
Fa ma ïndïïye arume
Tindineene ma tauugaara na Yasu
Tafeene ma tumma ma kataleele
Tamana tuluꞌba a Kayisar
Tarna nja tafïkïꞌdö ka inde
Tumma na Masala na ïdhïndhï no
Almasiihi nja Dawud
Yasu iki aaga aadha ka katalaana ma serïye ka oona
Gürüüsï ma aka ma küüme ka tamana kuꞌbu mo
Yasu eema tumma titaalo ma ꞌbüdhülü
Dhügürü nja talinggo kadu
Tatoroko ma ꞌbuugu
Töꞌdö na ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü
Talaana ma fa ma ïndïïye
Taalo ömöꞌdï ussu uuru na Masala
Tawwa fïïnï ma tiidi Yasu
Aka muuru kondho ka Yasu ka oona
Yahüüsa amma ma Yasu ka tümmü adene
Yasu agu kuri ma tadaꞌda nja kadalaadene tanno iini
Kuri ma taamu ya Uugaara
Yasu eema taꞌdüsünü iꞌi na Bütrüs
Yasu afara ka Masala ka Jetsemaani
Tümmü adene na Yasu
Yasu ka kidha ma naguugaara ma Yahüüdü
Bütrüs aꞌdüsünü Yasu
Yasu kidha ma Bilatus
Yasu ümmününja ka inde
Nasigira ka üünï midhi kuꞌbu ana Yasu
Yasu abünnünja ka saliiꞌbi
Inde na Yasu
Tatüꞌböönö ma Yasu
Tafïkïꞌdö na Yasu Almasiihi
Yasu atele oona a Mariyom Almajdaliya
Yasu adele oona a kadalaadene keera
Yasu adele oona a kadalaadene na adaꞌbaaga kafünü unggodho no
Yasu aꞌdiniginja co ꞌdotomboꞌdo