^
Ester
Ni saꞌa rey Asuero in viko
Ni kaji ña rey jin Ester ja kokui reina
Ni xtuu Mardoqueo tee ka kuini ja vi kaꞌni rey
Ni nduku Amán ja kaꞌni de ndiꞌi ñayiu judio
Ni ka kusuchi ndevaꞌa ini ñayiu judio
Ni jino Ester nuu rey Asuero
Ni savaꞌa Amán in yutnu nuu vi katakaa de Mardoqueo
Ni ka saꞌa kaꞌnu ña rey jin Mardoqueo
Ni ka jatakaa ña jin Amán
Ni keneꞌe rey tnoꞌo ja chituu ña jin ñayiu judio
Ni ka ndaxtenaa ña ñayiu judio jin ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin
Ni ka saꞌa ñayiu judio viko purim
Ni kuu sukun ndevaꞌa Mardoqueo jin tniuu nee de