^
Maka Ulakaru
Menai
Tuhane Yesuse Ibiti lolete surga
Yesuse Eni maka ulakaru esi kotie loko Alla rame me kota Yerusaleme
Matiase isupu bitike kena seli Yudase
Ro Misete Irulu loko tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse
Petruse iatetuke tamata bokala be Alla Eni Rore elia
Jumate menaije esi hidupe
Petruse kai Yohanese luasi ono tamata sae me rebe ikeu tekwa mo imise
Petruse iatetuke me otoi sae me Tuhane Eni Luma rebe esi nane Salomo
Petruse kai Yohanese luasi me elaka maka teu pakalaru oasi
Tamata toini rebe esi hlaleke loko Yesuse esi kotie loko Alla leke rilasi yake
Tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi lara poli esi taneiaru
Ananiase kai Sapira luasi lemake Ro Misete
Yesuse Eni maka ulakaru esi ono tanda herane kena kbasa bei Tuhane ete tamata bokala
Yesuse Eni maka ulakaru esi supu siri bei buije
Yesuse Eni maka ulakaru esi supu susate bei elaka maka teu pakalaru
Sie itua esi supu bitike kena tapa tamata susate
Tamata Yahudiaru esi elakaru esi kerike Stepanuse
Stepanuse ibeteke Alla Eni lepataru ete elaka maka teu pakalaru
Esi raba Stepanuse kena batu Leke Imata
Tamata rebe esi lulu Alla Eni pletare titinai me kota Yerusaleme esi supu susate
Pelipuse ilepae Sou Misete ete tamata me otoi Samaria
Simone ihleke bei ono neune kai ihlaleke loko Alla
Pelipuse ibaptise tamata elake sae me bei Etiopia le ihlaleke loko Yesuse
Sauluse ihlaleke loko Yesuse me lalane lori Damsike
Sauluse ilepae Sou Misete me kota Damsike
Sauluse ilepa Sou Misete me pusue kota Yerusaleme
Petruse iono Enease imise kai iono Dorkase ikwana suike
Petruse ilepae Sou Misete ete Korneliuse
Petruse iatetuke Korneliuse kai eni luma toini
Ro Misete Iluake kai Ikbasae tamata toini rebe tamata Yahudi mo
Petruse ialenake Ro Misete Ikbasae tamata makete rebe tamata Yahudi mo
Tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse me kota Antiokia
Petruse isupu kerike kai kusueni kena bui
Malekate iono Petruse isiri bei buije
Herodese imata le iholmate Alla mo
Barnabase kai Sauluse luasi supu ulake kena lepae Sou Misete
Barnabase kai Sauluse luasi Lepae Sou Misete Me Nusa Sipruse
Pauluse iahnau tamata me kota Antiokia
Pauluse kai Barnabase luasi lepae Sou bei Alla me kota Ikoniume
Pauluse kai Barnabase luasi lepae Sou Misete me kota Listra
Pauluse kai Barnabase luasi leu suike lopai kota Antiokia me otoi Siria
Yesuse Eni maka ulakaru kai penatuaru esi lupu me Yerusaleme
Sulate ete tamata Yahudi mo rebe hlaleke lokoYesuse me kota Antiokiare
Pauluse kai Barnabase luasi keu bei lomai
Timotiuse ikeu luie Pauluse kai Silase
Pauluse iselu tanda bei Alla me Troase
Lidia ihlaleke loko Yesuse ndi kota Pilipi
Pauluse kai Silase Luasi kusu bui me kota Pilipi
Pauluse ilepae Sou Misete me kota Tesalonika
Pauluse ilepae Sou Misete me kota Berea
Pauluse iatetuke tamata me kota Atena
Pauluse ilepae Alla Eni lepataru me kota Korintuse
Pauluse ileu lopai kota Antiokia
Apolose iluake me kota Epsuse
Pauluse ime kota Epsuse
Skewa eni nanaru
Demetriuse isuka ono susate ete Pauluse me kota Epsuse
Pauluse ikeu me otoi Makedonia kai otoi Yunani
Pauluse iono kwete beluke sae me eni nane Eutikuse ikwana suike
Pauluse esi keu bei kota Troase lopai kota Miletuse
Pauluse iakbere penatua bei kota Epsuse laleisu
Pauluse ileu lopai kota Yerusaleme
Pauluse ikeu loko Yakobuse
Solalua rebe Kaisare ipletaesi esi kerike Pauluse le esi betinake Pauluse ihohae Pemerinta
Pauluse ilepa le ruai
Pauluse isupu kusu me solaluaru esi otoije
Pauluse ime tamata maka teu pakalaru oasi
Tamata Yahudiaru esi teu lepate esa kena bunu Pauluse
Pauluse isupu liku loko ntuane Pelikse, gubernure otoi Siria
Pauluse ilepa loko Pelikse
Pauluse ilepa le ruai ete Pelikse
Pelikse kai eni bina Drusila esi lene Pauluse eni lepataru
Pauluse isake eni pakalare ete kamale elake Kaisare
Pestuse, ialenake Pauluse ete ntune Agripa
25:13-22
Pauluse ilepa kai ntuane Agripa
Pauluse isa kapale lolete kota Roma
Makmale elake ekena Kapale
Kapale soraele kena nusa sae me
Pauluse isupu trima mise me nusa Malta
Pauluse iluake ndete kota Roma
Pauluse ilepa kai tamata Yahudia me kota Romare