^
HOSIA
HOSIA
Hosia ea Uda amola Elea Manolali
Isala:ili Fi Dafai da bu Walesi Dagoi Ba:mu
Gouma da Baligi Fa:su Uda - Isala:ili da Baligi Fa:su Fi
Hina Gode da Ea fi Dunuma Asigisa
Hosia amola Baligi Fa:su Uda
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Diwaneya Udidi
Hina Gode da Gobele Salasu Dunu ilima Diliwaneya Udidisa
Hina Gode da Ogogosu ‘gode’ ilima Nodone Sia:ne Gadosu Hou amoma Fofada:sa
Hosia da Loboga Hamoi ‘gode’ ilima Nodone Sia:ne Gadosu Hou da Wadela:idafa Sia:sa
Yuda amola Isala:ili Ela Gegemu
Isala:ili Dunu da Hina Godema Sinidigimusa: Sia:sa be Ogogosa
Dunu da hina bagade amola Ouligisu Dunuma Ogogosa
Isala:ili amola Eno Fifi Asi Gala
Isala:ili Dunu da Ogogole ‘gode’ ilima Nodone Sia:ne Gadobeba:le, Hina Gode da Ilima Se Ima:ne Sia:i
Hosia da Isala:ili Se Iasu Ba:ma:ne Sia:sa
Isala:ili ea Wadela:i Hou amola Amo ea Dabe
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Se Ima:ne Fofada:sa
Hosia da Isala:ili Fi Dunu Ilia Hou Olelesa
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
Gode da Ema Lelesu Dunu ilima Asigisa
Hina Gode da Isala:ili amola Yuda ilima bu Se Ima:ne Fofada:i
Eno Fofada:su Hou
Isala:ili Fi ilima Dagomusa: Fofada:su
Hosia da Isala:ili ilia Hina Godema Bu Misa:ne Edegei
Hina Gode da Gaheabolo Esalusu, amo Isala:ili Fi ilima Imunusa: Ilegesa
Sia: Dagosu