^
Barumi
Indangiriro
Pahulu akumbula Abakirisito beꞌRumi
Imyazi Miija, buli bushobozi bwa Rurema
Rurema arakarira abandu
Ngiisi kwo Rurema agaatwa imaaja zaꞌbandu
Ubulyalya bwaꞌBayahudi baguma
Rurema ayamiri ali mwemeera
Ndaaye mundu úkwaniini imbere lya Rurema
Tuli mu kwanana imbere lya Rurema ku bwemeere
Ukukwanana kuli ku bwemeere
Ubwemeere bwa Hiburahimu
Tukola noꞌmutuula imwa Rurema
Hadamu na Kirisito
Tukizi fwa ku byaha, tunalame ku Kirisito
Tukizi ba baja boꞌkukizi gira íbikwaniini
Umugani gwoꞌmukazi muyange
Imaaja zo ziri mu yerekana ibyaha
Amifwije giitu mabi, gali mu tulwisa
Tukizi rongoorwa noꞌMutima Mweru
Ubulangashane bwo twâye longe imwa Rurema
Ndaabyo íbyangatuhandula ku rukundo lwa Rurema
Umwizingeerwe gwa Pahulu hiꞌgulu lyaꞌBahisiraheeri
Abahisiraheeri batakayemeera Yesu
Ngiisi úgayemeera Yesu, agakizibwa
Abahisiraheeri, Rurema atakabatwa lwoshi
Umugani gwaꞌmatavi ágakayiji nanikwa ku lindi isina
Abahisiraheeri bagaki kizibwa
Amagambo goꞌkuyivuga Rurema
Tukizi yitanga, mu kukolera Rurema
Tukizi tuula ku rukundo
Mukizi simbaha abatwali
Tukundane mu kati koꞌmulengeerwe
Tutakizi ki twirana ulubaaja
Tutakizi hubiisa mwene witu
Tutakizi yisimiisa twenyene
Umukolwa gwa Pahulu mu batali Bayahudi
Pahulu ashungisiri ukugenda i Rumi
Imisingo imwaꞌbandu balebe
Mukizi yiyeka naꞌbalyalya
Imisingo ukulyoka imwaꞌbandu balebe
Ubwivuge imwa Rurema