25
“Si gen yon konfli antre de mesye, epi yo ale devan tribinal lan pou jij yo deside ka yo, Det 1:16-17yo gen pou jistifye sila ki gen ladwati a, e kondane sila ki mechan an. Konsa, li va rive ke si nonm ki mechan an, Pwov 19:29merite bat, jij la va fè li kouche, e fè bat li nan prezans li avèk fòs kantite kou ki koresponn avèk koupabilite li a. II Kor 11:24Li kapab bat li karant fwa, men pa plis, jis pou li pa bat li avèk plis kou ke sa, epi frè nou an pa vin degrade nan zye nou.
Pwov 12:10“Nou pa pou mare bouch a bèf la pandan l ap travay moulen an.
“Lè frè yo viv ansanm, youn nan yo mouri e li pa gen fis, madanm a sila ki mouri an p ap marye deyò fanmi an ak yon lòt mesye. Mat 22:24Frè mari li a va antre nan li, epi pran li pou li menm kòm madanm pou fè devwa a yon frè mari a pou li. Li va rive ke premye ne ke li fè a, Rt 4:5-9li va pran non a frè mouri an, pou non li pa efase soti an Israël.
Rt 4:5-6“Men si nonm nan pa vle pran madanm frè li a, alò, madanm frè li a va monte vè pòtay kote ansyen yo e di: ‘Frè mari mwen an refize etabli yon non pou frè li an Israël. Li pa dakò pou fè devwa a frè mari mwen.’ Alò, ansyen a vil li yo va voye li pale avèk li menm frè a. Epi si li pèsiste e li di: ‘Mwen pa vle pran li,’ Rt 4:7-8alò, madanm frè li a va vin vè li devan zye a ansyen yo, li va retire sandal li nan pye li, e Nonb 12:14krache nan figi li; epi li va deklare: ‘Se konsa sa fèt a mesye ki pa bati kay frè li.’ 10 An Israël, non li va rele: “Lakay a sila yo retire sapat la”.
11 “Si de mesye, yon mesye avèk yon sitwayen parèy li ap lite ansanm, si madanm nan prè pou livre mari li a sila ki ap frape li a, e lonje men l pou sezi pati jenital li, 12 alò, nou va koupe men li. Det 7:2Nou pa pou gen pitye pou li menm.
13  Lev 19:35-37“Nou pa pou pote nan sak nou plizyè kalite pwa balans, yon gwo avèk yon piti. 14 Nou pa pou genyen lakay nou plizyè kalite mezi, yon gwo avèk yon piti. 15 Nou va gen yon pwa balans ki bon e ki jis. Nou va gen yon mezi ki bon e ki jis, Egz 20:12jis pou jou nou yo kapab pwolonje nan peyi ke SENYÈ a, Bondye nou an bannou an. 16 Paske Pwov 11:1tout moun ki fè bagay sa yo, tout moun ki aji avèk enjistis abominab a SENYÈ a, Bondye nou an.
17  Egz 17:8-16“Sonje sa ke Amalec te fè nou pandan nou te nan chemen pou sòti an Égypte la, 18 kijan li te rankontre nou nan chemen an e te atake pami nou tout sila ki rete dèyè yo lè nou te fatige e san fòs la. Li Sòm 36:1pa t krent Bondye.
19 “Pou sa, li va vin rive ke lè SENYÈ a, Bondye nou an, vin bannou Det 12:9repo de tout lènmi ki antoure nou yo, nan peyi ke SENYÈ a, Bondye nou an, te bannou kòm eritaj pou posede a, nou va efase memwa a Amalec soti anba syèl la. Nou pa pou bliye sa.

25:1 Det 1:16-17

25:2 Pwov 19:29

25:3 II Kor 11:24

25:4 Pwov 12:10

25:5 Mat 22:24

25:6 Rt 4:5-9

25:7 Rt 4:5-6

25:9 Rt 4:7-8

25:9 Nonb 12:14

25:12 Det 7:2

25:13 Lev 19:35-37

25:15 Egz 20:12

25:16 Pwov 11:1

25:17 Egz 17:8-16

25:18 Sòm 36:1

25:19 Det 12:9