16
Show Proof!
(Mark 8:11-13; Luke 12:54-56)
16:1: Matt 12:38; Luke 11:16Da Pharisee guys an da Sadducee guys go by Jesus fo try use wat he tell fo make um come shame. Dey tell, “Eh! Do someting awesome lidat fo show proof to us guys dat you come from God in da sky.”
He tell um, “Wen da sun going down, you guys tell, ‘Goin get good weather cuz da sky red.’ Early morning time, you guys tell, ‘Goin get bad weather today cuz red da sky an dark da clouds.’ You guys know how fo figga da weather from da sky, but you guys no can even figga wat stay happen nowdays. 16:4: Matt 12:39; Luke 11:29You guys stay do bad kine stuff, an jalike you stay fool aroun behind God back. Dass why you guys stay tell me you like see proof lidat. Fo shua, you guys no goin see notting. Da same ting jalike happen to da guy Jonah, dass da ony proof you guys goin see!” Den Jesus go way from dem.
Wat Da Pharisee Guys
An Da Sadducee Guys Teach
(Mark 8:14-21)
Jesus guys come by him ova dea da odda side a da lake. But den dey wen foget da food. 16:6: Luke 12:1Jesus tell um, “Watch out! Watch out fo da Pharisee guys an da Sadducee guys! Dey jalike da yeast dat make da bread dough come mo bigga.”
Jesus guys tell “Hah?” an try fo figga out togedda wat he mean. Dey tell, “He stay talk lidat cuz we neva bring da food.”
Jesus know wat dey stay talking bout, an he tell, “Eh! How come you guys talk bout no mo food? You guys trus me ony litto bit, o wat? 16:9: Matt 14:17-21You guys no undastan, still yet? Wen I wen broke up da five breads fo da five tousan guys, how much baskets you guys wen pick up afta? Try tink bout dat. 10  16:10: Matt 15:34-38Da seven breads dat wen feed four tousan guys, how much baskets you guys wen pick up afta? 11 How come you guys no undastan dat I no stay talking bout food? Dass why I tell, watch out fo da yeast from da Pharisee guys an da Sadducee guys.” 12 Den dey undastan dat he no stay talking bout da yeast inside da bread. He stay tell um fo watch out cuz no good da kine stuff da Pharisee guys an da Sadducee guys stay teach.
Wat Peter Tell Bout Jesus
(Mark 8:27-30; Luke 9:18-21)
13 Jesus dem go Cesarea Philippi side. He tell da guys he stay teach, “Eh, I da Fo Real Kine Guy, but who da peopo tink me?”
14  16:14: Matt 14:1-2; Mark 6:14-15; Luke 9:7-8Dey tell, “Get guys dat tell you John Da Baptiza Guy. An get odda guys dat tell you Elijah. Get mo odda guys dat tell you Jeremiah, o anodda guy dat talk fo God long time befo time.”
15 Jesus tell dem, “Kay den, wat bout you guys? Who you tink me fo real kine?”
16  16:16: John 6:68-69Simon Peter tell, “You da Christ Guy, da Spesho Guy God Wen Sen. Da God dat stay alive fo real kine, you his Boy.”
17 Jesus tell, “Eh, John boy Simon! You goin stay good inside cuz you know dat. No mo nobody from dis world wen teach you dat. Was my Faddah in da sky wen teach you dat. 18 I tell you, yoa name Peter, an dat mean ‘rock.’ On top dis rock I goin make my church. Da powa dat come from Hell fo kill peopo no goin win ova my church guys. 19  16:19: Matt 18:18; John 20:23I goin let you take charge a da peopo dat get God in da sky fo dea King. If you tell, ‘No can,’ bout someting ova hea inside dis world, den God in da sky goin tell, ‘No can,’ too. An if you tell bout someting ova hea inside dis world ‘Dass okay,’ den God in da sky goin tell ‘Dass okay,’ too.” 20 Den he tell his guys, “Make shua you guys no tell nobody dat I da Christ Guy, da Spesho Guy God Wen Sen.”
Jesus Tell He Goin Mahke
An Come Back Alive
(Mark 8:31–9:1; Luke 9:22-27)
21 Jesus start fo show da guys he stay teach how he gotta go Jerusalem an suffa plenny ova dea. All da older leada guys, da Main Pries guys, an da teacha guys dat teach da Rules From God, dey da ones dat goin make Jesus suffa, an dey da ones dat goin kill him. But he goin come back alive afta three days.
22 Peter take him on da side an tell him, “Eh! No way, Boss! No way dass goin happen to you!”
23 But Jesus turn aroun an tell Peter, “Eh, get outa my face! You stay talking jalike Satan! You ony stay trying fo jam me up. Cuz you tink jalike da peopo tink, not jalike God tink.”
24  16:24: Matt 10:38; Luke 14:27Jesus tell his guys, “Whoeva like stay tight wit me, dey gotta make up dea mind dat dey no goin be da boss fo dem no moa. Goin be hard, jalike dying on top one cross. An den, dey can stay tight wit me. 25  16:25: Matt 10:39; Luke 17:33; John 12:25If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke. But if you like do eryting you do fo me, an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo real kine. 26 Poho fo one guy get eryting inside dis world, but da guy end up cut off from God foeva, an no mo da real kine life inside. You tink you rich enuff fo buy back yoa life? 27  16:27 a: Matt 25:31; b: Songs 62:12; Rome 2:6I da Fo Real Kine Guy. I goin come back wit God angel messenja guys from da sky. Goin be awesome, cuz my Faddah, he awesome. Den I goin pay erybody fo wat dey wen do, good kine o bad kine. 28 Dass right! An I like tell you guys dis too: I da Guy Dass fo Real, an get some peopo stay stan ova hea, dat no goin mahke till dey see me come King.”

16:1 16:1: Matt 12:38; Luke 11:16

16:4 16:4: Matt 12:39; Luke 11:29

16:6 16:6: Luke 12:1

16:9 16:9: Matt 14:17-21

16:10 16:10: Matt 15:34-38

16:14 16:14: Matt 14:1-2; Mark 6:14-15; Luke 9:7-8

16:16 16:16: John 6:68-69

16:19 16:19: Matt 18:18; John 20:23

16:24 16:24: Matt 10:38; Luke 14:27

16:25 16:25: Matt 10:39; Luke 17:33; John 12:25

16:27 16:27 a: Matt 25:31; b: Songs 62:12; Rome 2:6