^
Ndị Hibru
Osolobuẹ E Kugụọ Nwan Oku Ghahanị Nwa a
Nwa Osolobuẹ Ka Ndị Mmọn-ozi
Nabanhankwọ Nị Okẹn Nzụọpụhanị!
Jesu Wụ Onyẹ-nzụọpụha Zu-oke
Jizọsị Ka Mozizi
Y'e Kwerini, Ya wụ nị Y'e Nupụgụọ Isi
Izu-ikẹn Osolobuẹ Kwademẹ Ni Ndị Nke Ẹ
Jizọsị Wụ Okẹn Onyẹ-isi Nchụ-ẹjan Ẹnyi
Nkuzi Ibuzọ Rị Imẹ Ofufe Kraịstị
Nị Ẹnyi Jẹnshi Ni Ihun Imẹ Okukwe
Osolobuẹ K'e Mẹzurịrị Nkwa O Kwe
Kẹ Mẹkizẹdẹkị Nọ
Jesu Wụ Onyẹ Nchụ-ẹjan, Ụdị Nke Mẹkizẹdẹkị
Onyẹ Nchụ-ẹjan Ọhụn Lẹ Nkwerigbama Ọhụn
Kẹ Wẹ E Fee Ofufe Mbụ Ahụn
Kẹ Wẹ E Fee Ofufe Ọhụn
Ẹjan Kraịstị E Wepụ Njọ
Jizọsị E Gigụọ Ẹjan Ohu Hụ Ọ Chụ Chụchanrịn Ẹjan Ile
Nị Ẹnyi Nọkunmẹ Osolobuẹ
Nyanhan Nị Kẹ Ụnụ Dọn Bidọn
Okukwe
Nị Ẹnyi Sọnmẹ Nzọmụkụ Kraịstị
Ndụnmọdụn Lẹ Ẹka-ntịn
Ajụkwọlẹ Ni Eyemẹka Osolobuẹ!
Obibi Hụn A Sụọ Osolobuẹ Ụsụọ
Ekpere
Oku Ịkpazụụn