^
Malɩkɩ
-We 'kaa lɛnʋ, 'mʋ 'Zan *-Batisɩ gbaa
Zaan batizea -Zezu
-Zezu laa zibhibhanya -mnʋa
-Zezu vua zuzu 'nyuu
-Zezu jipea guzʋnyaa -zlo
-Zezu 'plɩlɩa Galiledʋdʋ weee -gʋ
-Zezu jipea *sɔlɩbhanyɔ
-Zezu jipea zɔlaslonyɔ
-Zezu laa Levii
-Zezu -yɔ 'sun
-Zezu -yɔ Nyapɛylɩ
Nyɩmɛ -ɔ ka sɔ 'kua
Nyɩmaa -zlo yia -Zezu 'bɩ
-Zezu -saa -bha ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ
-Zezuu nyɩma yia ɔ 'bɩ
-Lagɔɔ titee gwesanya dɩlɩa -Zezu gbʋ
-Zezuu nyɩma -zɔnʋ
'Mnɔpanyɔ -yɔ dʋdʋ
-We ka 'gbʋ -Zezu paa gbʋʋ nine
'Mnɔpanyɔɔ gbʋʋ ninee 'ji
'Napɛɛ gbʋʋ nine
'Mnɔɔ gbʋʋ nine
*-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩee gbʋʋ nine
Sa -Zezu gbaa nyɩma -yla
-Zezu bɛlɩa -pɩpɛ 'kadʋ zɔ
-Zezu vua zuzu 'nyii
'Ŋwnɔ yabhlo -yɔ -Zalusɩɩ 'ŋwnɔyuu gbʋ
-Zezuu -zɔɔ -nyɩma 'nɩ ɔ gbʋ ŋwnu
-Zezu tiea ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ
Ewlodʋ wlaa Zaan wa 'ka ɔ 'bha
-Zezu 'nyɛa nʋkpasia 'wlu glʋ -bhlo 'wlu gbu lililu
-Zezu nɔa 'nyu -gʋ
-Zezu -yɔ Zuifʋʋ tite
-We plalɩa nyɩmɛ pʋɩn mʋ nɩ
'Lakpaŋwnɔ ŋwnua -Zezuu gbʋ
-Zezu jipea bhobho
-Zezu 'nyɛa nyɩma 'wlu glʋ -bhlo lililu
Falizɩnyɩma ylaa -Zezu la
-Zezuu 'bɩnɔnya 'nɩ ɔ 'tɩtɛ 'wʋlanʋ
-Zezu jipea 'lɔlɔnyɔ
Piɛlɩ nɛɛ nɩɩ, -Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ
-Zezu gbaa ɔ 'dɛɛ tlɩtlɩgbʋ
-Zezuu 'bɩnɔnya ta 'yɩa ɔ 'tɩtɛ
-Zezu vua zuzu 'nyuu
Sa nyɩmɛ 'ka nʋ, 'ɩn ɔ 'ka -mɩ tɩklɩɩ -Lagɔ 'yua?
-Zezu gbaa 'ŋwnɔ kwnɛɛ -sa gbʋ
-Zezu ŋwnaa 'ylaaslɩ 'nyu la
Nyɩmɛ -ɔ 'kaa -Zezu 'bɩ mnɩ ɔ 'bhʋ ɔ -lu weee 'bɩ
-Zezu gbaa ɔ tlɩtlɩgbʋ
-Ɔ -ka gba, ɔ 'ka nyɩmɛ 'kadʋ -zɛ, ɔ -zɛ ɔ -limaa zɔyu
-Zezu -bloa 'lɔlɔnyɔɔ 'yli
-Zezu mnɩa -Zeluzalɛmʋ
-Zezu bhlɩa *figɩsu gwɛzɛ
-Zezu vua -valɛpanya
-Zezu -yɔ tlɩtlɩ -figɩsu
Mɔ -Zezuu 'tɩtɛ bhʋa?
-Zezu 'paa gbʋʋ nine ɔ -yɔwʋsɔlʋnya -yla
'Gwɛzi plʋlʋe *Sezaa kwɛɛ
*Sadusenyɩma kpɛlɩa tlɩtlɩnyaa tlɩtlɩe lʋ 'wʋsɔgbʋ
-Lagɔɔ titee gwesanyɔ yabhlo gbaa gbʋzɔnʋ
-Lagɔɔ -Bhasanyɔ: nyɔɔ ɔ -mɩa?
-Lagɔɔ 'nyɛnyɩe -zɔnʋ
-We slolua dʋdʋʋ bhɩa bhla, mʋ nɩ
Zuifʋʋ -cɩan zʋa -Zezuu -yɔgbʋ
'Ŋwnɔ yabhlo slua -Zezu 'wluo *-lasiklɔ
Zudasɩ 'yɩbha ɔ 'ka -Zezu wla
-Zezuu 'bɩnɔnya pia 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -gʋ -lililu
-Zezu -yɔ ɔ wlawlanyɔ lia
-Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya lia
-Zezu nɛɛ nɩɩ, Piɛlɩ yia ɔ gbʋ kpɛlɩa
-Zezu bhubhoea -Lagɔ Gɛtɩsemanee
-Zezu wa yia kpaa
-Zezu wa kwaa gbʋwʋbhunya 'kadɩ 'yu
Piɛlɩ kpɛlɩa -Zezuu -gʋgbʋ
Pilatɩ 'bhua -Zezuu -yɔgbʋ 'wʋ
'Slʋja nyanɩa -Zezu
-Zezu wa kʋlʋa su -gʋ la
-Zezuu tlɩda
*-Zɛzɛfʋ zʋa -Zezuu 'kwie gbawla nʋkplɛ
-Zezu -sɔa 'wʋ tlɩtlɩnya glaa
Magɩdala -ŋwnɔ Malii 'yɩa -Zezu
-Zezu -slolua ɔ 'dɛ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ 'klʋ
-Zezu -slolua ɔ 'dɛ ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ -bhlo 'klʋ