^
Ligubo
Luka akatʉmbʉlaga lɨkpʉmʉka la kɨtaɓʉ kakɨ
Yeso uwonyogini ɓatʉtʉmbwa Lɨmbɛngɨ-Lotu
Yeso akaɗaka kʉgʉ wa lɨsyɛ
Ɓapunogini Matɨasɨ kagya ligubo ka pa ka Yuda
Lɨmbɛngɨ-Lotu usilyini ɓaɓɨɓya
Pɛtɛlɛ akanzɨna kambwa wa ambaza ka ɓambanzʉ
Ɓambanzʉ ɓɛlɔfʉ ɓasaa ɓaboilyini Kunzi
Ɔɓɨlɨ ka ɓatʉ ɓa baya ikaga ndɨ ɓʉnɨ?
Zɛgɛsɨ okpokyonini
Pɛtɛlɛ akanzɨna ka Ndaɓʉ ko Kunzi
Pɛtɛlɛ na Yuani ɓa ko ngbongu ka Basa-Yidingi
Malʉmba ka nɨɓɔ ɓabaɨlya ndɨ
Yʉkanana ka ɓatʉ nɨɓɔ ɓabaɨlya ndɨ
Yɨgya yanyɛ ka Anania na Safila
Ɓatʉtʉmbwa ɓakagya makpʉmʉka mʉmbanga-mbanga
Yigyogyiso ka ɓatʉtʉmbwa
Ɓupunogini ɓambanzʉ maɗɨya na ɨka kausingyo ɓatʉtʉmbwa
Ɓagwini Etieni
Etieni akanzɨna kambwa ka ɓambanzʉ ka Basa-Yidingi
Kukwakʉ ka Etieni
Saulo akogyogyiso kanisa
Filipi akaɓɨkyaga Mongoni Manza ka Samalia
Filipi ɓobongonini na Muetiopia
Saulo ayikosini ɔɓɨlɨ
Saulo akaɓɨkyaga Mongoni Manza ka Damasɨkɨ
Saulo igini ka Yelusalɛma
Pɛtɛlɛ ahukisini Ayɨnɨya
Pɛtɛlɛ ozuzukisini manda ka Dolika
Malaika ɓemoti ko Kunzi apuponilyini Kuneli
Lɨmbɛngɨ-Lotu anzinilyini Pɛtɛlɛ
Pɛtɛlɛ ogoni ka Kuneli
Pɛtɛlɛ akanzɨna kʉ ka Kuneli
Lɨmbɛngɨ-Lotu usilyini ɓatʉ nɨɓɔ ɓakɛgʉ Ɓayuda
Pɛtɛlɛ akatʉmbʉlaga ka Yelusalɛma nɨlɔ igyonosa ndɨ
Mʉpʉnganagɨ ma kanisa ya Atiokia
Ɓamwini Yakɔbɔ, ɓamakya Pɛtɛlɛ ka bɔlɔkɔ
Pɛtɛlɛ opupini ka bɔlɔkɔ
Kukwakʉ ka Ɛlɔdɨ
Ɓapunogini Balanaba ɨɓʉ na Saulo ka ligubo
Balanaba na Saulo ɓogoni ka Kipulo
Pɔlɔ na Balanaba ɓogoni ka Atiokia
Pɔlɔ na Balanaba ɓakaɓɨkyaga Mongoni Manza ka Ikonio
Pɔlɔ na Balanaba ɓakaɓɨkyaga Mongoni Manza ka Lusetula
Pɔlɔ na Balanaba ɓigini ka Atiokia
Ɓambanzʉ ɓakagya ɓoɗongoso ko bulya sɨmʉɨsɔ
Ɓutikilyini ɓakilisito ɓa Atiokia balʉwa
Pɔlɔ ɓosononini na Balanaba
Timotio ɓogoni pa imoti na Pɔlɔ ɨɓʉ na Sila
Ɓamokini Pɔlɔ ka Makedonia
Ludia aɓinikyonini Mombukwono-dosu
Ɓagwini Pɔlɔ ɨɓʉ na Sila ka bɔlɔkɔ
Pɔlɔ ɨɓʉ na Sila ɓanaga ka Tesalonika
Pɔlɔ na Sila ɓogoni ka gʉɗʉ wa Bɛlɔya
Pɔlɔ a kʉwa ka Atɛnɛ
Pɔlɔ a kʉwa ka Kolito
Ngama Galio akasombiso Pɔlɔ
Pɔlɔ igini ka Atiokia
Apɔlɔ odwini ka Ɛfɛsɔ na ka Kolito
Pɔlɔ akaɓɨkyaga Mongoni Manza ka Ɛfɛsɔ
Ɓomika Sɛkɛva ɓakakɨngɨla kokpumyo mambɛngɨ ma ɓʉnyɛ
Ɓambanzʉ ɓovikimonogini ka Ɛfɛsɔ
Pɔlɔ igini ɓata ka Makedonia, akɨtanaga ka Giliki
Pɔlɔ opipilini kaaga ka Tolowasi
Pɔlɔ otukyini ka Tolowasi, aga ka Milɛtʉ
Pɔlɔ ɓosononini na ɓazɛɛ ɓa kanisa ya Ɛfɛsɔ
Pɔlɔ ogoni ka Yelusalɛma
Pɔlɔ ogoni kʉ ka Yakɔbɔ
Ɓagwini Pɔlɔ
Pɔlɔ akozukogo lɨkpʉmʉka kakɨ
Pɔlɔ akatʉmbʉlaga ɓɛyɔ Kunzi amaka ndɨ mino
Pɔlɔ akatʉmbʉlaga ɓɛyɔ Mombukwono-dosu atɨka ndɨ mino
Pɔlɔ na ngama ka ɓasʉda wa Lʉma
Pɔlɔ akasamba ka Basa-Yidingi
Ɓayuda ɓakagyɨlya Pɔlɔ dikiɗi
Ɓatikini Pɔlɔ ka ngama wa iwili ɓɛyɔ ka Felisi
Ɓayuda ɓakasʉngʉlya Pɔlɔ
Pɔlɔ akasamba kambwa ka ngama Felisi
Pɔlɔ a kambwa ka ngama Felisi na mukakɨ ɓɛyɔ ka Dulusila
Pɔlɔ akapa kasamba kambwa ka Kaizalɨ aka
Pɔlɔ a kambwa ka ngama Agilipa
Pɔlɔ akasamba kambwa ka ngama Agilipa
Pɔlɔ akatʉmbʉlaga ɓɛyɔ abaya ndɨ mino Yeso
Pɔlɔ akatʉmbʉlaga ligubo nɨlɔ agya ndɨ
Pɔlɔ akakɨsa ɓɛ ngama Agilipa ayikosi ɔɓɨlɨ
Ɓamogosini Pɔlɔ ka Lʉma
Mbumbo yapʉ ka lɨmbɛngɨ lo liɓo
Bato olindini
Pɔlɔ a ko uzu wa Melita
Pɔlɔ odwini ka Lʉma
Pɔlɔ akaɓɨkyaga Mongoni Manza ka Lʉma