^
Matendo
Yesu atu'ndu'bi'yi'lwa kunani
Matiasi asaulilwa kamwa lipala lya Yuda
Loo Mpeleteu aisilya aumini
Maalo ga Petili
Maisa ga aumini ga kila lisu'ba
Petili na Yoani bantepwa kitewe yumo
Maalo ga Petili
Petili na Yoani bapelekelwa mankamani
Aumini bannu'ba Nnu'ngu' akangamaye
Baatami kati lukolo lumo
Ukongi wa Anania na Safila
Atumilwe bapanga myanju na mangelongelo gambone
Atumilwe bendateselwa
Ayangatiyi saba ba atumilwe
Boyolwa kwa Sitefano
Maalo ga Sitefano
Sitefano endabulagilwa
Aumini batumbwa teselwa
Aumini baala Injili ku Samalia
Pilipi ammatisa mpi'ndo nng'wambende yumo ywa Isiopia
U'bi'lya kwa Sauli
Sauli endaala akwo Damasiko
Sauli abuyangania Yelusalemu
Ainea endatepulwa
Dolikasi endatepulwa
Petili na Koloneli
Maalo ga Petili
Koloneli na alongo bake bampokya Loo Mpeleteu
Abali ya Petili kwa aumini ba ku Yelusalemu
Aumini ba ku Antiokia
Kanisa lyendabonelwa muno
Malaika ampiya Petili muutabilwe
Kiwo sa Helode
Balanaba na Sauli bendasaulilwa no tumilwa
Atumilwe bendaala ku'lu' Kuplo
Balanaba na Pauli kukilambo sa Antiokia Pisidia
Pauli na Balanaba akwo Ikonio
Pauli na Balanaba akwo Lustila na Delbe
Pauli na Balanaba babukia ku kilambo sa Antiokia ya ku Silia
Kitamo sa mpu'ku'bi'la sa aumini ba ku Yelusalemu
Balua kwa aumini bangali Ayahudi
Pauli na Balanaba bendalekangana
Timoteo alu'mbana na Pauli na Sila
Pauli abona makowe gayambi' ku'lu' Tiloa
U'bi'lya kwa Lidia
Pauli na Sila bendaboyolwa
Puyo ku Tesalonike bu'kana na maalo
Bandu ba Belea bapokya Liyi'gi'yo lya Nnu'ngu'
Pauli alongela na bandu ba ku Atene
Pauli ku'lu' ku Kolinto
Pauli abuyangania Antiokia kai'
Apolo endaala ku Efeso na ku Kolinto
Pauli aala ku Efeso
Bana ba Sekewa bapaya bi'nga moka
Mayu'mano ku Efeso
Pauli ayenda kai' Ugiliki na Makedonia
Yu'ka kwa Eutiko ku Tiloa
Bu'ka Tiloa mpaka Mileto
Akwo Mileto Pauli aalaga api'ndo ba aumini ba ku Efeso
Pauli au'bu'kya ku Yelusalemu
Pauli akwembana na Yakobi akwo ku Yelusalemu
Pauli aboyolwa mu Nyumba ya Nnu'ngu'
Pauli aikengya kwa Ayahudi
Pauli alongelya abali yo kosopolelwa kwake
Kemelwa kwa Pauli kwaalya bandu bangali Ayahudi
Pauli pa Balasa Liku'lu' lya Ayahudi
Ayahudi baamwa kummulaga Pauli
Pauli apelekelwa kwa mpi'ndo ywa nkoa
Ayahudi bansitakya Pauli
Pauli aikengya kwa Felisi
Pauli endatabilwa
Pauli apeleka mwalo kwa Kaisali
Fesito ammakia Agilipa abali ya Pauli
Pauli nnu'ngi' ya Agilipa na Belinike
Maalo ga Pauli nnu'ngi' ya Agilipa
Pauli ayaulya mwakosopolilwe
Pauli alongelya utumisi wake
Pauli au'bu'ka meli yenda Roma
Kimbu'nga kiku'lu' mubaali
Boti baika kuuyu'mu' babile salama
Meli yendati'kwanika
Gagampatike Pauli akwo Melita
Mwanja wo bu'ka Melita mpaka Roma
Pauli akwembana na Ayahudi ba Roma
Gaalongei Pauli kwa Ayahudi ba Roma