^
Lucas
Sɨkɨ jnuꞌun kaꞌan tutu jaꞌa
Kachi ɨɨn ángel Yandios ja kaku Juan, chaa kii skuanducha
Ni kasjnuꞌun ɨɨn ángel Yandios ja kaku Jesús
Ni jan kaꞌan María jiin Elisabet
Ni kaku Juan chaa skuanducha
Jnuꞌun vii ni kaꞌan Zacarías
Ni kaku Jesús
Ni kenda ɨɨn ángel Yandios nuu chaa ka ndito rɨɨ
Ni ka yɨndaꞌa da Jesús nuu Yandios ini veñuꞌun Israel
Ni ka nandeokuñɨ da ñuu Nazaret
Ni kendo Jesús ini veñuꞌun kaꞌnu Israel
Kaꞌan Juan, chaa skuanducha undi nuu ñuꞌun teꞌe un
Ja ni janducha Jesús
Nava ni kii taka jnaꞌan Cristo Jesús undi janaꞌan
Kuni kueꞌe jaꞌuꞌu un Jesús
Ni kejaꞌa Jesús jiin jniñu ya nuu ñuu Galilea
Kuanoꞌon ya ñuu Nazaret
Ɨɨn chaa ni jnaꞌan tachi xaan
Ni saꞌa Jesús tajna nana chiso Simón Pedro
Kuaꞌa yɨvɨ ka kuꞌu ni saꞌa ya tajna
Ni xnaꞌan Jesús jnuꞌun Yandios ñuu Galilea
Ja ni ka niꞌin kuaꞌa da chāká
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa jnaꞌan kueꞌe ndɨꞌyɨ teꞌyu
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa tɨkuku
Ni kana Jesús xini Leví
Ka jikajnuꞌun da nuu Jesús sɨkɨ jnuꞌun ja koo ndicha ini
Jniñu ni ka saꞌa ndajaꞌa Jesús ɨɨn kɨvɨ ndetatu
Ni nduvaꞌa ɨɨn chaa ni ichi ndaꞌa
Ni nakaji Jesús ndɨ uxi uu chaa kuu ndajaꞌa ya
Xnaꞌan ya jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ kuaꞌa
Yɨvɨ kundātū jiin yɨvɨ koo ndoꞌo
Jnuꞌun kanuu ga ja na siuku yo
Koto kuu ichi ini yo nuu yɨvɨ
Jiin ndeꞌe un ti nakuni yo naa yujnu kuu
Xndaku Jesús sɨkɨ uu veꞌe
Saꞌa Jesús tajna ɨɨn muzu capitán romano
Ni naxndoto Jesús seꞌe yɨɨ ɨɨn ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn
Chaa ni taji Juan, chaa ni skuanducha
Ni jaꞌan Jesús veꞌe ɨɨn chaa fariseo nani Simón
Ñaꞌan ni ka chindee Jesús
Jnuꞌun ɨɨn chaa saka triu
Na kachi Jesús nasa kuni kaꞌan jnuꞌun ni kaꞌan ya un
Xndaku Jesús nasa kuni kaꞌan jnuꞌun chaa saka triu un
Jnuꞌun ɨɨn yɨtɨ
Nana Jesús jiin ñani ya
Ni saꞌa Jesús ja na jakuɨñɨ tachi sau xaan nuu lago un
Chaa ni ka jnaꞌan tachi xaan ñuu Gadara
Seꞌe sɨꞌɨ Jairo jiin ñaꞌan ni kueꞌe saꞌma Jesús
Taji Jesús ndajaꞌa ya ja na kaꞌan da jnuꞌun Yandios
Ni jiꞌi Juan, chaa ni skuanducha
Ni skaji Jesús viꞌi ga uꞌun mil yɨvɨ naa i
Kachi ndaa Pedro ja Jesús kuu Cristo
Ɨɨn kɨvɨ ni kaꞌan Jesús ja kuū ya
Ni nasama Yandios nuu Jesús
Saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa lulu jiꞌi yɨꞌɨ
Ɨɨn kɨvɨ ni kaꞌan tuku Jesús ja kuū ya
Nau kuu ja kuñaꞌnu ga
Jesús kaꞌan ya jiin ndajaꞌa ya ja na kuantaꞌu da yɨvɨ saꞌa jniñu ñaꞌnu jiin sɨvɨ ya
Ni nduxaan Jesús nuu Jacobo jiin Juan
Uu chaa ka kuni kiꞌin jiin Jesús
Ni taji Jesús uni xiko uxi ndajaꞌa ya
Yɨvɨ ñuu ni ka nduniꞌin ini
Ni ka ndeokuñɨ ndɨ uni xiko uxi ndajaꞌa Jesús
Ni kusɨɨ ini Jesús
Jnuꞌun ɨɨn chaa ñuu Samaria ja ni kundaꞌu ini da
Ni jaa Jesús veꞌe Marta jiin María
Xnaꞌan Jesús nasa kakantaꞌu yo nuu Yandios
Ka chakuachi da Jesús ja ndiso jniñu ya nuu jaꞌuꞌu
Ɨɨn tachi xaan ja nandeokuñɨ
Kaꞌan Jesús nau yɨvɨ ndatu ga
Chaa fariseo ka jikan da ɨɨn jniñu ñaꞌnu
Jnuꞌun ɨɨn yɨtɨ
Ni kanajiin Jesús nuu chaa fariseo jiin chaa ka xnaꞌan ley Israel
Xndaku Jesús sɨkɨ jnuꞌun fariseo
Xndaku ya sɨkɨ nau kuu ja na koyuꞌu yo
Yɨvɨ kaꞌan ndaa jaꞌa Cristo Jesús nuu ɨnga yɨvɨ
Sɨkɨ ja tu kundio ini yo kuu riku yo
Jito Yandios yɨvɨ ya
Nasa niꞌin yo yaji yo
Na kotuꞌva yo kɨvɨ chaa Jesús
Sɨkɨ muzu vaꞌa jiin muzu tu jandatu
Ja sɨkɨ Jesús, ti kusɨɨn ini yɨvɨ naa i
Nasa na kani kɨvɨ
Kanuu ndumani yo jiin yɨvɨ jito uꞌu yoꞌo
Kanuu ja na nakani ini yo nuu kuachi yo
Sɨkɨ nutɨchɨ vixi ja tu jaꞌa tɨchɨ
Ɨɨn kɨvɨ ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn ñaꞌan ni kuu tɨꞌɨ sɨkɨ
Jnuꞌun ɨɨn ndɨkɨn lulu
Jnuꞌun levadura
Yɨɨ ja ka kɨvɨ yo nuu taꞌu Yandios jniñu
Ni iyo jnuꞌun kuiꞌya ini Jesús sɨkɨ ñuu Jerusalén
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa ni iin kuɨñɨ
Yɨvɨ ni ka jaꞌan ɨɨn viko nandaꞌa
Jnuꞌun ɨɨn viko nandaꞌa
Ko ndoꞌo vaꞌa ini yo, sa kundikun yo Cristo
Tukaa ga vaꞌa ñɨɨ un nu ni xndiꞌi na nuu uꞌua
Jnuꞌun rɨɨ, kuɨtɨ ni sana
Sɨkɨ ñaꞌan ni skuita xuꞌun
Ɨɨn suchi ni naa, ti ni ndenda i
Muzu ni junukuachi ndevaꞌa
Nasa ni kejaꞌa jniñu taꞌu Yandios
Ɨɨn chaa riko jiin Lázaro
Ja saꞌa ja kuncha kuachi yo
Ja na kandixia ni ini yo
Jniñu saꞌa chaa junukuachi
Ni saꞌa Jesús tajna uxi chaa ni ka jnaꞌan kueꞌe ndɨꞌyɨ teꞌyu
Nasa kuni yo jniñu taꞌu Yandios
Jnuꞌun ɨɨn ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn jiin ɨɨn juez
Jnuꞌun sɨkɨ ɨɨn chaa fariseo jiin ɨɨn chaa kinyaꞌu puesto
Jesús jiin suchi kuachi
Ɨɨn chaa riko
Kaꞌan tuku Jesús ja kuū ya
Saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa kuaa
Jesús jiin Zaqueo
Chaa ka sajniñu jiin xuꞌun
Kɨvɨ Jesús ñuu Jerusalén
Ni keniꞌin Jesús yɨvɨ ka saꞌa yaꞌu ini veñuꞌun kaꞌnu
Na jniñu ndiso Jesús
Sɨkɨ muzu ka sajniñu ndevaꞌa
Sɨkɨ jnuꞌun kinyaꞌu puesto
Jnuꞌun sɨkɨ ja ka nandoto ndɨyɨ
Nau seꞌe kuu Cristo
Kaꞌan Jesús sɨkɨ chaa ka xnaꞌan ley Israel
Xuꞌun ni soko ɨɨn ñaꞌan ni kendo ndaꞌu
Kaꞌan Jesús ja naa veñuꞌun kaꞌnu Israel
Naa seña koo nu kuan kuyajni ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ
Nasa ndii Jesús
Ka ndajnuꞌun da nasa jnɨɨ da Jesús
Ni ka kuxini Jesús jiin ndajaꞌa ya
Ka ndajnuꞌun ndajaꞌa Jesús na ndenu nau ɨɨn da kuñaꞌnu ga
Kachi Jesús ja chisaꞌyɨ Pedro ya
Ja ni kuyajni hora koto ya nundoꞌo
Ni jikantaꞌu Jesús chii yuku Olivos
Ni ka jnɨɨ da presu Jesús
Kaꞌan Pedro ja tu jini da Jesús
Ka yɨsɨkɨnchaa da Jesús
Kandichi Jesús nuu chaa ka kuñaꞌnu nación Israel
Kandichi Jesús nuu Pilato
Kandichi Jesús nuu Herodes
Ni kachi Pilato ja na kuū Jesús
Ni ka jatakaa da Jesús nuu ndaꞌa cruz
Ni jiꞌi Jesús
Ni ka chunduji da Jesús
Ni nandoto Jesús
Ndajnuꞌun Jesús jiin uu chaa kuankoyo ichi Emaús
Ni ndenda Jesús nuu ndajaꞌa ya
Ni ndaa Jesús andɨvɨ