^
Marcos
Jnuꞌun Juan, chaa skuanducha
Ni janducha Jesús
Ni kejaꞌa xndaku Jesús jnuꞌun Yandios
Ni kana Jesús xini kuun chaa ka jnɨɨ chāká
Ni keniꞌin Jesús ɨɨn tachi xaan jnaꞌan ɨɨn chaa un
Ni saꞌa Jesús tajna nana chiso Simón
Ni saꞌa Jesús tajna tɨjnɨ yɨvɨ ka kuꞌu
Ni xnaꞌan Jesús jnuꞌun Yandios ñuu Galilea
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa teꞌyu xaan jiin ndɨꞌyɨ
Ni saꞌa Jesús tajna iɨn chaa tɨkuku
Ni kana Jesús xini Leví ja na kiꞌin da jiin ya
Ka jikajnuꞌun da Jesús sɨkɨ jnuꞌun koo ndicha ini
Jniñu ni ka saꞌa ndajaꞌa Jesús ɨɨn kɨvɨ ndetatu
Ni nduvaꞌa ɨɨn chaa ni ichi ndaꞌa
Ni kataka kuaꞌa xaan yɨvɨ yuꞌu lago
Ni nakaji Jesús ndɨ uxi uu chaa kuu ndajaꞌa ya
Ka chakuachi da jaꞌa Jesús ja ni nduu kuꞌu ya
Nana ya jiin ñani ya kuni ka kaꞌan i jiin ya.
Jnuꞌun ɨɨn chaa saka triu
Sɨkɨ jnuꞌun ni kaꞌan Jesús
Nava kuni kaꞌan jnuꞌun chaa saka triu
Jnuꞌun ɨɨn yɨtɨ
Jnuꞌun ɨɨn triu ni saka
Jnuꞌun ɨɨn ndɨkɨn lulu
Ni saꞌa Jesús ja na jakɨñɨ ɨɨn tachi sau nuu lago Galilea
Chaa ka jnaꞌan tachi xaan ñuu Gadara
Ɨɨn ñaꞌan ni kueꞌe saꞌma Jesús jiin ja ni nadoto sesɨꞌɨ Jairo
Najaa Jesús ñuu Nazaret
Taji Jesús ndajaꞌa ya ja na kaꞌan da jnuꞌun Yandios
Ndoꞌo ini rey Herodes ja Juan, chaa skuanducha, kuu Jesús
Nava ni ka jaꞌni da Juan, chaa skuanducha
Ni jaꞌa Jesús ja ni ka yaji uꞌun mil yɨvɨ
Jika Jesús nuu nducha lago
Saꞌa Jesús tajna yɨvɨ ka kuꞌu ñuu Genesaret
Yɨvɨ ka kaꞌan ndevaꞌa sɨkɨ jnuꞌun Yandios
Tu naa kuachi ndeyu yaji yo
Ɨɨn ñaꞌan Sirofenicia kandaꞌu ña jiin Jesús
Ni saꞌa Jesús tajna tɨjnɨ nuu yɨvɨ ka kuꞌu
Ni skaji Jesús viꞌi ga kuun mil yɨvɨ
Kaꞌan chaa fariseo jiin Jesús ja na saꞌa ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu
Xndaku Jesús ja kotonchaa ndaꞌa ya jiin jnuꞌun ka kaꞌan chaa fariseo jiin jnuꞌun rey Herodes
Saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa ñuu Betsaida
Kachi ndaa Pedro ja Jesús kuu Cristo
Kaꞌan Jesús ja kaꞌni yɨvɨ ya ko nandoto ya
Nau ja kuni siin jiin jnuꞌun Yandios
Ni nasama Yandios nuu Jesús
Ni nduvaꞌa ɨɨn chaa lulu jiꞌi yɨꞌɨ
Kaꞌan tuku Jesús ja kuū ya ko nandoto ya
Xnaꞌan Jesús nau kuu chaa kuñaꞌnu ga
Jesús kaꞌan ya jiin ndajaꞌa ya ja na kuantaꞌu da yɨvɨ saꞌa jniñu ñaꞌnu jiin sɨvɨ ya
Kachi Jesús ja koo yo nundoꞌo nu na saꞌa yo kuachi
Xndaku Jesús sɨkɨ chaa ka xndoo ñasɨꞌɨ
Jikantaꞌu Jesús ja kuu suchi kuachi
Ɨɨn chaa riko jikajnuꞌun da Jesús
Kaꞌan tuku Jesús ja kuū ya
Jacobo jiin Juan ka jikan da ɨɨn taꞌu nuu Jesús
Kɨvɨ Jesús ñuu Jerusalén
Nundoꞌo ni ndoꞌo ɨɨn nutɨchɨ vixi
Ni keniꞌin Jesús yɨvɨ ka xiko ini veñuꞌun kaꞌnu Israel
Ndoo ni ichi nutɨchɨ vixi un
Sɨkɨ jniñu ndiso Jesús
Sɨkɨ muzu ni ka saꞌa ndevaꞌa
Sɨkɨ jnuꞌun kinyaꞌu puesto
Jnuꞌun sɨkɨ ja ka nandoto ndɨyɨ
Ɨɨn ley kanuu xaan ga
¿Naa seꞌe kuu Cristo nusa?
Kaꞌan Jesús sɨkɨ chaa ka xnaꞌan ley Israel
Xuꞌun ni soko ɨɨn ñaꞌan ndaꞌu
Kaꞌan Jesús ja naa venuꞌun kaꞌnu Israel
Taka seña koo nu ja kuan kuyajni ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ yo
Koto uꞌu yɨvɨ nuu chaa ka kandixia
Koto uꞌu jnaꞌan yɨvɨ ini veñuꞌun kaꞌnu un
Kikoyo chaa xndoñaꞌan
Nasa ndii Jesús
Ka ndajnuꞌun da nasa jnɨɨ da Jesús
Ɨɨn ñaꞌan ni chuꞌun perfume xini Jesús
Judas nduku da nasa nakuaꞌa da Jesús nuu sutu ka kuñaꞌnu
Ni kuxini Jesús jiin ndajaꞌa ya
Kachi Jesús ja ndɨꞌɨ ndaꞌa jaꞌa ya kuichanuu da ti xndoo da ya
Jikantaꞌu Jesús nuu Yandios nuu jardín Getsemaní
Ni ka jnɨɨ da presu Jesús
Chaa ka kuñaꞌnu ñuu Israel ka xndichi da Jesús
Kachi Pedro ja tu jini da Jesús
Xndichi Pilato Jesús
Ni kachi Pilato ja na kuū Jesús
Ni ka yɨsɨkɨnchaa soldado un Jesús
Ni ka jatakaa da Jesús nuu ndaꞌa cruz
Ni jiꞌi Jesús
Ni ka chunduji da Jesús
Ni nandoto Jesús
Ni ndenda Jesús nuu María Magdalena
Ni ndenda Jesús nuu uu chaa ni kuu ndajaꞌa ya
Ni ndenda Jesús nuu uxi ɨɨn ndajaꞌa ya
Kuanoꞌon Jesús andɨvɨ