^
WAIBULANIA
Mbuli ya Mnungu kwa sila ya Mwanawe
Ukulu wa mwana ywa Mnungu
Uyokozi mkulu
Yesu niye akukilongoza kwo uyokozi
Yesu ni mkulu kumjink'ha Musa
Humuilo dya want'hu wa Mnungu
Yesu Mlava nt'habiko Mkulu
Makanyo mwo kusaguka mwo mhuwi
Kilaganwe ni Mungu ni kindedi
Melikizedeki, mlava nt'hambiko
Mlava nt'hambiko mtuhu enga Melikizedeki
Yesu Mlava nt'hambiko ywetu Mkulu
Miviko ya mwe isi na ya kwe mbingu
Kilisito niye Nt'hambiko Ikuusa wavu
Kimsogeele Mnungu
Mhuwi
Mnungu Tate yetu
Malagizo na makanyo
Kumwelela Mnungu
Malombezo yo mzigilizo na ndamsa
Mbuli za kukomeleza