^
Hebrifɔ
Bulu Asʋ́n Ɩna Mʋ Bi Ámʋsʋ
Bulu Mʋ Bi Ámʋ Lɔ́fʋá Dʋn
Nkpahɔ́ɔ Kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ
Nkpahɔ́ɔ Ɔkpa Osunápʋ́
Yesu Dʋn Mose
Bulu Ahá Bɛ́da Ɔkpʋ́nʋ́
Anɩ Bulu Igyí Ɔhapʋ́ Dɛhɛn
Mlɩmási Hógyi Amʋtɔ
Bulu Lɛ́dɩnká Ibwi Tɔ́á Ɔlɛhɩɛ Yáɩ́sʋ́
Bulu Igyí Ɔhapʋ́ Melkisedek
Bulu Igyí Ɔhapʋ́ Bambá Ánɩ́ Ogyi Fɛ́ Melkisedek
Anɩ Igyí Ɔhapʋ́ Dɛhɛn
Ɔsʋlʋ́sʋ Mʋ́a Ɔsʋ́sʋ́ Bulusúm
Kristo Afɔdɩɛ Tɛ́lɛ́ Anɩ Tsú Lakpantɔ
Mlɩha Akpʋkpɛ Manta Bulu
Hógyi
Anɩ Sɩ́ Bulu
Atosunáhɛ́ Pʋ́ Ɔláda
Alɩá Abégyi Bulu Ansɩ́
Mpáɩ Tráhɛ
Ɩklá