^
JOHN
I toˀwí In Tu̖u̖ gin nakhá̖wä̖́ˀiˀ nawówátsipä̖yiˀ, i-á Jesus-ân namuu
Háa John i pꞌóˀpꞌoekandiḏi in tꞌowa ovâytu̖ˀannin
Jesus-á wí kꞌúwáˀay Yôesi Táḏáḏí óesandiˀ waagiˀbá namuu
Jesus-ví páaḏéˀin khä̖geˀnin
Jesus-di Philip-á Nathanael-áḏí ovä̂ntu̖ˀan i-áḏí damú-íˀin
Oe Cana búuˀúˀay dínkhóhtsa̖a̖ná
Jesus-di in dâyhä̖ä̖wíku̖ˀchꞌáaḏeˀin i méesate hayˀi iweḏi ovâykhe̖hpiye
Jesus ûnhanginná tꞌä̖hkí tꞌowa háawin dimuuˀin
Nicodemus Jesus-víˀpiyeˀ namää
John i pꞌóˀpꞌoekandi Jesus-ví̖ˀgeḏi ihíˀmáa
Jesus-áḏí wí Samaria-wi kwee-áḏí dänhéeˀan
Jesus-di wí sen hayˀiví eˀnú ônhehkháaˀan
Jesus-di wí sen i pꞌobúˀay iwe óehehkháamä́gi
Yôesi Táḏáḏí Jesus tsonkhuu óemä́gi
Háḏíḏan gínhanginná toˀwí Jesus namuuˀin?
Jesus-di in pꞌá̖a̖nú maapaasôn senäˀdá in wé̖ˀgeˀin tꞌowa-á ovâyhúuyôn
Jesus pꞌoe kwꞌáayé nayiˀ
In tꞌowaḏi Jesus óetu̖wä̖máa
Jesus natú̖ i-á i pává nawówátsipä̖yiˀi namuuˀin
Wáy wên tꞌowaḏi Jesus óeyoeˀan
Jesus-áḏí iví tíˀûuwindáḏí
Jesus Jerusalem búuˀúpiyeˀ namää
Tꞌowa ditsikapoˀ, “Ti Jesus-ân i toˀwí namuu Yôesi Táḏáḏí óesogekhâymáaˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí?”
Jesus óepankéyíˀin didaˀ
Pꞌoe nawówátsipä̖yiˀ i̖ˀgeḏi Jesus-di ovâytu̖máa
In tꞌowa wêegeˀin dipóe
In Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin Jesus-víˀpiyeˀ wíḏívíwhä̖yundepí
I kwee wíyá kweeví sendáḏí itꞌaywó̖ˀnandiˀ
Jesus natú̖ wí kohthay waagiˀbá namuuˀin
Jesus natú̖ wáy namän dipiyeˀ in tꞌowa wíḏínkoeḏí-ípí dimú-íˀin
Toˀinnan taˀgendi Abraham-bí ây dimuu?
Hä́nˀoe Abraham-di Jesus óemûˀ
Jesus-di wí sen tsítꞌaaˀi naˀaypu̖yä̖ˀiví keetan óemä́gi
In Pharisees-di i sen natsíˀtꞌaamúˀdeˀiˀ óehíˀmáa
In toˀwên tsíˀtꞌaaˀin waagiˀinbá dimuuˀinbí̖ˀgeḏi Jesus ihéeˀan
I kꞌúwá á̖yí̖ˀdi-áḏí iví kꞌúwá-áḏí inbí̖ˀgeḏi Jesus-di ovâytu̖ˀan
Jesus-á i híwó̖ˀdi kꞌúwá á̖yí̖ˀdi namuu
In Huḏíyoḏi Jesus óeyoegiˀan
Lazarus nachuu
Jesus natú̖ i-ân tꞌowa ovâywáywówápaˀi heḏá wówátsi nahándepíˀin ovâymäˀi-á namuu
Jesus isíhtä̖ä̖
Lazarus óewáywówápaa
In Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin didaˀ Jesus óehéyíˀin
Wí kweeḏi Jesus-ví ân deeḏi wí ka̖ˀpꞌoe saˀwó̖ˀ nasu̖u̖ˀiˀ ônˀewe
In owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀin didaˀ Lazarus óehéyíˀin
Jesus wí búndu iwe naˀíˀä́ndí oe Jerusalem búuˀú natsꞌú̖
Wên Greek tꞌowa Jesus-áḏí dihíˀdaˀ
Jesus iví chuwa i̖ˀgeḏi ihéeˀan
In Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin Jesus-víˀpiyeˀ wíḏívíwhä̖yundepí
Jesus-ví híˀ ovâytu̖ˀannin dâyyoegiˀan, heḏânho ovâytuchä̖nukhâymáa
Jesus-di iví khä̖ge̖ˀninbí ân ovâyˀowíḏi
Jesus natú̖ wí toˀwíḏí óeku̖hpekhâymáaˀin
Jesus iví khä̖ge̖ˀnin wên tsꞌa̖a̖min tsontu̖u̖ imä́gi
Jesus-di Peter oétu̖ˀan, “U̖-á poewin untú̖ní naa wíḏítaapíˀin”
Yôesi Táḏávíˀpiyeˀ gipundaˀḏá, iví ay Jesus-víˀpiyeˀ páaḏé gimú-íˀin gínkhâyˀä̖ˀ
Jesus-di i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ iví khä̖ge̖ˀninbíˀpiyeˀ óesankhâymáa
Jesus wên úuva áaphä̖ä̖ waagiˀbá namuu
In Yôesi Táḏá dâytaapíˀindi Jesus-ví khä̖ge̖ˀnin ovâytꞌáy-í
Háa i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ ikhâymáaˀin
Jesus-ví khä̖ge̖ˀnin inbí píˀnä́ khóˀyé dikháapúwí, hewänbo wíyá dihíhchanpúwí
Jesus iví khä̖ge̖ˀningîˀ iyûusuˀan
Jesus óepankêˀ
Jesus oe Annas-víˀpiyeˀ óehoˀ
Peter natú̖ iḏá Jesus óetaapíˀin
I owhaˀ pꞌóˀḏéḏîˀḏi Jesus óetsikaˀmáa iví há̖hkan niˀgeḏi
Peter wíyá natú̖ Jesus óetaapíˀin
Jesus oe Pilate-víˀpiyeˀ óehoˀ
Jesus óekheˀkhâymáa, hewänbo Barabbas-á óemaˀpꞌä̖́ḏi
Jesus phéˀwan deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌûˀ
Jesus nachuu
Jesus oe waˀmä́ägé óeyún
Jesus óekhä̖ˀkꞌûˀ
Wáy Jesus óekhä̖ˀkꞌûˀ iwe wíˀóeshaapí
Jesus-á Mary Magdalene-víˀpiyeˀ ipikeeyan
Jesus iví khä̖ge̖ˀninbíˀpiyeˀ ipikeeyan
Jesus-di Thomas óehéeˀan
Háaḏí nä́ˀin ta̖ˀnin óeta̖ˀnannin
Jesus-á tséḏí diyiˀin khä̖ge̖ˀninbíˀpiyeˀ ipikeeyan
Jesus-di Peter óehéeˀan