^
Луқо
Пешгуфтор
Хабар дар бораи Яҳёи Таъмиддиҳанда
Хабар дар бораи таваллуди Исо
Вохӯрии Марям бо Элисобат
Таронаи Марям
Таваллуди Яҳё
Пешгӯйии Закарё
Таваллуди Исо
Чӯпонҳо ва фариштаҳо
Ба Хонаи Худо оварда шудани Исо
Бозгашт ба Носира
Исои наврас дар Хонаи Худо
Паёми Яҳё
Таъмиди Исо
Авлоду аҷдодони Исо
Аз озмоиш гузаштани Исо
Хизматгузории Исо дар Ҷалил ва Носира
Аз рӯҳи нопок озод шудани мард
Шифои ёфтани бисёр дардмандон
Дар ибодатхонаҳо таълим додани Исо
Интихоби шогирдони аввал
Шифо ёфтани марди махав
Шифо ёфтани марди шал
Даъват шудани Левӣ
Савол дар бораи рӯза
Савол дар бораи рӯзи истироҳат
Шифо ёфтани марди дасташ хушкшуда
Интихоб шудани дувоздаҳ вакили Исо
Исо дар хизмати мардум
Одамони хушбахт ва бадбахт
Дӯст доштани душманон
Айбдор кардани дигарон
Дарахт ва меваи он
Бинокори дурандешу бинокори беақл
Шифо ёфтани хизматгори сардори лашкар
Зинда шудани писари бевазан
Омадани шогирдони Яҳё
Шаҳодати Исо дар бораи Яҳё
Исо дар хонаи Шимъӯни фарисӣ
Занҳое, ки пайрави Исо буданд
Масал дар бораи деҳқон
Маънидод кардани масал дар бораи деҳқон
Масал дар бораи чароғ
Модар ва бародарони Исо
Ором шудани тӯфон
Шифо ёфтани марди девона
Шифо ёфтани зан ва аз нав зиндашавии духтар
Дувоздаҳ вакилро фиристодани Исо
Ҳайрати Ҳиродус
Бо панҷ нону ду моҳӣ сер кардани зиёда аз панҷ ҳазор кас
Кӣ будани Исоро эълон кардани Петрус
Дигаргун шудани намуди зоҳирии Исо
Шифо ёфтани бачаи девона
Пешгӯйии дуюми Исо дар бораи марги худ
Кӣ аз ҳама бузургтар аст?
Исоро қабул накардани сомариён
Шарту шароити пайрави Исо шудан
Ҳафтод шогирдашро фиристодани Исо
Шаҳрҳои имон наоварда
Бозгашти ҳафтод шогирд
Шодии Исо
Масал дар бораи сомарии накӯкор
Марто ва Марям
Таълими Исо дар бораи тарзи дуогӯӣ
Исо ва Баал-Забул
Бозгаштани рӯҳи нопок
Хушбахтии ҳақиқӣ
Мардум нишонаи осмонӣ талаб мекунанд
Чароғи бадан
Роҳбарони диниро таъна задани Исо
Ҳазар аз дурӯягии фарисиён
Масал дар бораи бойи нодон
Ғам нахӯрдан
Хизматгорони ҳушёр
Хизматгорони бовафо ва бевафо
Ҷудоӣ байни одамон
Фаҳмидани замон
Оштӣ шудан бо даъвогар
Даъват ба тавба
Масал дар бораи дарахти анҷири бемева
Шифо ёфтани зан дар рӯзи истироҳат
Масал дар бораи донаи хардал ва хамиртуруш
Дари танг
Дилсӯзии Исо дар ҳаққи Ерусалим
Шифо ёфтани марди бемор
Таълим дар бораи ҷойталабӣ
Масал дар бораи зиёфати калон
Исоро пайравӣ намудан
Сифати намак
Масал дар бораи гӯсфанди гумшуда
Масал дар бораи тангаи гумшуда
Писари гумроҳшуда
Назоратчии зирак
Баъзе гуфтаҳои Исо
Сарватманд ва Лаъзор
Баъзе гуфтаҳои Исо
Шифо ёфтани даҳ махав
Омадани подшоҳии Худо
Масал дар бораи қозии беадолат ва бевазан
Масал дар бораи фарисӣ ва андозгир
Баракат ёфтани кӯдакон
Сардори сарватманд
Пешгӯйии сеюмини Исо дар бораи марги худ
Шифо ёфтани нобино
Имон овардани Заккай
Масал дар бораи даҳ тангаи тилло
Ба Ерусалим бо тантана ворид шудани Исо
Барои Ерусалим ғамгин шудани Исо
Пок намудани Хонаи Худо
Савол дар бораи ҳуқуқи Исо
Масал дар бораи иҷоракорон
Вазифаи одамон дар назди ҳокимон ва Худо
Савол дар бораи аз нав зиндашавӣ
Савол дар бораи Масеҳ
Огоҳӣ аз худнамоии роҳбарони динӣ
Ду тангаи бевазан
Азобу уқубатҳои дарпешистода
Пешгӯйии Исо дар бораи вайрон шудани Ерусалим
Нишонаи омадани Фарзанди Инсон
Масал дар бораи дарахти анҷир
Нақшаи куштани Исо
Тайёрӣ ба хӯроки иди Балогардон
Таоми шом бо Худованд
Баҳсу мунозира дар бораи бузургӣ
Пешгӯӣ дар бораи инкори Петрус
Исо дар боғи Ҷатсамонӣ
Дастгир шудани Исо
Исоро инкор намудани Петрус
Исо дар назди шӯро
Исо дар ҳузури Пилотус
Исо дар ҳузури Ҳиродус
Ба марг маҳкум шудани Исо
Имон овардани ҷинояткор
Марги Исо
Гӯронидани Исо
Зинда шудани Исо
Ба ду шогирд зоҳир гаштани Исо
Ба ёздаҳ шогирд зоҳир шудани Исо
Ба осмон бурда шудани Исо