^
MAK
Jon Bəptais təmol əpenə-penə e suaru
Jon təmol bəptais e Iesu əpəha e nəhu Jotən
Setən təməfən-əfən kəm Iesu
Iesu tɨnətuəuin mətəni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr
Iesu təmauɨn e nətəmimi kuvət rəha niuviən nəmu
Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e iətəmi kəti əpəha Kapeniəm.
Iesu təmol vivi nətəmimi tepət
Iesu təmətanus pətɨgəm rəhan nəghatiən əpəha Kaləli
Iesu təmol vivi suah kəti leprosi təmol
Iesu təmol vivi suah kəti nɨpətɨn nəuvetɨn təmɨmɨs
Iesu təmauɨn e Lifai məmə otuva muərisɨg lan.
Kotəpəh nauəniən o nəfakiən
Nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotəhli wit e Sapət
Iesu təmol vivi nəhlmɨ suah kəti təməpaiu
Nɨmənin nətəmimi kəmautəhuərisɨg e Iesu
Iesu təmauɨn e rəhan nətəmimi ilah tueləf məmə okəhuərisɨg lan.
Iesu mɨne Pielsepul
Mamə rəha Iesu mɨne pian mɨn
Iətəm tətərfei nɨkɨtɨ natimnati
Nətəmimi mɨn rəha Iesu kotəni məmə otəni nɨpətɨ nəghatiən əuhlin u
Iesu təməni pətɨgəm nɨpətɨ nəghatiən əuhlin
Otələhu-pəri lait e tepɨl
Nəghatiən əuhlin e nɨsuviən nɨkɨtɨ natimnati
Nəghatiən əuhlin e nɨkɨtɨ mastət
Iesu təmatəgətun nətəmimi e nəghatiən əuhlin
Iesu təməniəhu nɨmətagi asoli mɨne nəhu mɨne
Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah e suah kəti
Pətauəhli kəti iətəm tatɨmɨs mɨne pətəkəku kəti iətəm təmɨmɨs
Nətəm Nasərɨt kəməsotɨsiaiən Iesu
Iesu təmahlipən rəhan nətəmimi tueləf məmə okəhuvən e nɨtəni mɨn
Kig Herot Antipas təməni məmə Jon Bəptais tɨnəmiəgəh mɨn
Noliən iətəm Kig Herot Antipas təmohamu Jon Bəptais lan.
Nətəmi tueləf rəha Iesu kəmohtəlɨgpa mɨn ohni
Iesu təmaugɨn nəman faif tausɨn
Iesu təmaliuək e nəhue nəhu
Iesu təmol vivi nətəm kautohmɨs əpəha Kenesəret
Nətəmi asoli mɨn kəmotəməki e Iesu o kastɨm rəhalah
Nati tol nətəmimi kotərah e nəhmtɨ Uhgɨn
Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah e nətɨ pətan kəti
Iesu təmol vivi iətəmimi kəti matəlgɨn talu məruru nəghatiən
Iesu təmaugɨn nətəmimi fo-tausɨn
Farəsi mɨn kəmotəni məmə okoteh nəmtətiən kəti
Is rəha Farəsi mɨn mɨne is rəha Kig Herot Antipas
Iesu təmol vivi iətəmi kəti nəhmtɨn tərah
Pitə təməni pətɨgəm məmə Iesu in Məsaiə əpələ
Iesu təməghati e rəhan nɨmɨsiən
Naulɨsiən e nəni pətɨgəmiən Iesu kəm nətəmimi
Nɨpətɨ Iesu təmuva mol pɨsɨn
Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah e suakəku kəti
Iesu təməni pətɨgəm mɨn rəhan nɨmɨsiən
?Pəh in tepət e lah?
Suah kəti təmol nati apɨspɨs e nərgɨ Iesu
Nati tol iətəmimi tətəmei e rəhan nəmiəgəhiən
?Təuvɨr məmə nɨpətan mɨne nəman okotəpəh ilah mɨn, uə kəpə?
Iesu təməfaki o kəlkələh mɨn
Suah kəti rəhan nautə tepət
Tiəkɨs o iətəmi rəhan nautə tepət məmə otuvən ima Uhgɨn
Iesu təməni mɨn məmə otəpanɨmɨs
Jemɨs mɨne Jon kəmuətapuəh məmə Iesu otol nati kəti kəm lau
Iətəmi iətəm otepət e nətəmimi
Iesu təmol vivi nəhmtɨ Patimiəs
Iesu təmasuə e togki mətuvən Jerusɨləm
Nɨgi kəti fik iətəm nəuan tɨkə
Iesu təmahli pətɨgəm nətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn
Nɨgi fik təmɨmɨs mətəgətun nəhatətəiən rəha nətəmimi
?Pəh təmegəhan e Iesu məmə otol natimnati mɨn əha?
Nəghatiən əuhlin e nətəmimi kəutasum o nəua krep
?Təhruahru o nətəuiən takɨs kəm Sisə, uə kəpə?
?Təhro iətəmimi tɨmɨs kəni məmiəgəh mɨn?
?Lou nak in tepət e lou mɨn?
Məsaiə səniəmə mipɨ Tefɨt əmə, mətəu rəhan mɨn iətəmi asoli
Nətəmimi okotətəu vivi ilah o nəgətun mɨn rəha Lou
Məni rəha pətalɨmɨs
Iesu təni məmə Nimə Rəha Uhgɨn otəmei
Nahməiən asoli otuva
Nahməiən asoli əpəha Jerusɨləm
Nian rəha Nətɨ Iətəmimi otuva
Kəruru nian iətəm Nətɨ Iətəmimi otuva lan
Itəmah onəkotətəu vivi itəmah
Nətəmi asoli kəməutəsal e suaru o Iesu məmə okotoh
Pətan kəti təməueiu rəhn-kapə Iesu e səntə
Jutəs təməni məmə otegəhan e Iesu
Nol əpenə-penəiən o lafet rəha Pasova
Iesu təməni pətɨgəm məmə Jutəs otegəhanpən lan
Iesu mɨne kəmotauən e lafet rəha Pasova
Iesu təməni pətɨgəm məmə Pitə otəni məmə in təruru in
Iesu təmuvən mətəfaki əpəha Ketsəməni
Tɨkɨmɨr mɨn rəha Iesu kəmotaskəlɨm in
Iesu təməhtul e nəhmtɨ kaunsɨl mɨn
Pitə təməni məmə in təruru Iesu
Iesu təməhtul e nəhmtɨ Pailət
Pailət təməni məmə Iesu otəkeikei mɨmɨs
Soldiə mɨn kəmautol mɨrə Iesu
Kəməhtipən Iesu e nɨgi kəməluau
Iesu tɨnɨmɨs
Josɨp təməhluaig e Iesu
Iesu tɨnəmiəgəh e rəhan nɨmɨsiən
Iesu təmietpa o Meri Maktələ
Iesu təmietpa o rəhan iətəmimi mil keiu
Iesu təmietpa o rəhan nətəmimi lepɨn
Iesu tɨnəri matuvən e neai