^
Mga Hebreo
Ang Ana tang Dios mas makagagaem ong mga propita
Ang Ana tang Dios mas alawig pa ong mga anghil
Ang makabebereng ang kalibrian ta
Ang yaten ang Maniglibri
Si Jesus mas alawig ong ni Moises
Ang penay ang tinagana tang Dios para ong yaten
Si Jesus tang yaten ang kalawigan ang padi
Pandam natetenged ong pagtaliod ong ni Jesus
Mataligan ang matod tang pangako tang Dios
Ang pading si Melquisedec
Si Jesus tang ba-long pading pario ni Melquisedec
Si Jesus tang yaten ang kalawigan ang padi don ong langit
Ang pagsirimbaen tarin ong tanek asta don ong langit
Napatawad da tang kasalanan tenged ong kamatayen ni Cristo
Poidi ita rang lemenget ong Dios
Ang pagto ong Dios
Ang disiplina tang Dios ong mga ana na
Mga pāman ig mga toyon
Ang mga boat ang pagtorol ta kalipayan ong Dios
Pagampo para ong nira
Kataposan ang mga toyon