^
1 Kurintu
Ka pogbaadbaad to mgo nigtuu
Ka Pognangonnangon ni Pablo to Pogkamatoy ni Hisu Kristu dio to krus
Ka Katouanan to Magboboot
Ka Alang-alang no Batasan
Mgo suguanon ni Hisu Kristu
Ka Pogboot to Otow no Oghimu to Maroot
Ka Poghusoy to mgo otow no ogtuu ki Hisus
Ka Batasan ta no litos to oyow ogkasayo ta si Hisus
Mgo Inso Tongod to Pogpangasawa
Tongod to Pog-ugpo ta
Ka Inso tongod to Ngalap no Ingkatubad to mgo inotow-otow
Igpananglitan ni Pablo Ka katondanan to mgo Suguanon ni Hisu Kristu
Mgo Bohog
Ka Litos no Batasan ta ko Ogsimba ki
Ka poglabung no igparoromdom to kamatayon ni Hisus
Ka kabogbogan no ogligkat to Gimukud to Magboboot
Sagboka ro ka lawa ta di mohon-ing ka sumpul din
Ka Pogpadakdakoloy ta to goinawa
Tongod dod to mgo Kabogbogan no ogligkat to Gimukud to Magboboot
Ka litos no batasan ta ko oglimudlimud ki to og-ampu
Ka Pogkouyag ni Hisu Kristu ligkat to Kamatayon din
Tongod to pogkouyag ta ligkat to kamatayon
Ka Lawa ta dio to Langit
Ka igpabulig to mgo nigtuu no taga Hirusalim
Ka mgo tuud ni Pablo
Ka igtuguntugun ni Pablo