^
Posanga Mumulnga
Posanga toa ne iuot madongan
Ioanes ibode posanga ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga lima ga rua
Ioanes igera Kristus
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Epesus
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Semerna
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Pergamum
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Taiataira
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Sardis
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Piladelpia
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Laodisia
Deo ele mul maron aea buburiai
Ioanes igera laulau ede tipol ga tisaisai
Ioanes igera Sipsip Inat
Tisoa Sipsip Inat ieda
Sipsip Inat ipela gid patoinga toa ienono ngan laulau iaoa
Gid panua toa tibada Deo ele kilala
Ipom kapei tau toa tidol pononga bodbode mamarae tisoa Deo ieda
Gid ipom toa tidol pononga bodbode, ad kadonga kulupulupu kus
Sipsip Inat ipela laulau aea patoinga lima ga rua aea
Anggelo pange tiuso led taule
Anggelo lima aea iuso ele taule
Anggelo lima ga ede aea iuso ele taule
Anggelo ibada laulau ede ga ila pan Ioanes ta ian
Panua rua tipamatua Deo ele posanga
Anggelo lima ga rua aea iuso ele taule
Ioanes igera taine ede ga ureru kapitnami
Masilau saksak iuot tadiai
Masilau saksak ede pade iuot tanoeai
Sipsip Inat ele panua tikado baunga pau
Anggelo tol tipaola posanga
Ado imata iuot ngan annga imatua aea badanga
Gid anggelo lima ga rua tikikisi gid danga pamukurunga aea lima ga rua
Gid anggelo titok tabla gereirei lima ga rua ga isulug
Taine edap aea ibada aea panasnga
Tuanga kapei Babilon itap ga iduaea
Gid panua buburiai ad tipakuru ngan Deo
Eaneannga oainga aea ton Sipsip Inat
Eaba imamado os bodbode ipaoeai
Satan ila ngan tibur panasnga aea irangrang ngan aea rai bunoringring ede
Satan aea panasnga
Gid matemate timadid ngan posanga
Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot pau
Tuanga Ierusalem iuot pau
Eau madonga kemi aea ga abei madonga kemi aea
Teta pade Iesus ga inam
Posanga pabibnga aea ila pagid panua tiuato laulau toa ne aea posanga