^
Jesus nenepo'po
Kareta a'motopo
Johanes 'wa oty enery a'mory Patmos po
Efese 'wano kareta
Smyrna 'wano kareta
Pergamum 'wano kareta
Tyatira 'wano kareta
Sardes 'wano kareta
Filadelfia 'wano kareta
Laodisea 'wano kareta
Moro kapu tano Jopoto apo'ny
Kareta apyiry mo'ko kapara'membo 'wa
Morokon o'win-to'imanokon apyipoto'kon
Mo'karon Tamusi 'wanokon me uku'po'san apyimy
Mo'karon okonokon oty amyikaponamon
Moro ijoko-to'imanory kuti
Mo'ko woryi mo'ko okojumo maro
Oruwa kapu tanokon apojonano
Morokon nono tu'ponokon wonato'kon potyry
Morokon irokonymbo ro yja'wangon otykon
Morokon oko-to'imanokon parapi
Mo'ko to'mere'sen woryi
Moro Babylon womary
Mo'ko kapara'membo waimyry
Mo'ko tamu'nen kaware tu'pono
Morokon ainapatoromboto ainatone-kari'na siriko
Mo'ko ewa'rumy tamuru y'mondory
Moro a'wembono auranano yry
Asery kapu, asery nono maro
Moro asery Jerusalem
Kareta y'matyry