^
HEBREOS
Ndyuūs dichó'o yā daiyá yā chi caaⁿ'máⁿ yā lado yeⁿ'é yā
Daiya Ndyuūs ní ch'ɛɛtɛ ca nguɛ́ɛ́ ti ángeles
Canéé chí diiⁿ yú cuidado yeⁿ'e chi Ndyuūs nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ
Jesucristo ch'iindiyáaⁿ yā tan'dúúcā 'áámá saⁿ'ā yeⁿ'e íⁿ'yeeⁿdī
Jesucristo ní ch'ɛɛtɛ taavi cá yā nguɛ́ɛ́ ti Moisés
Vɛ́ɛ́ tiempo chi ntaavi'tuunúūⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'é Ndyuūs
Jesús ni chiiduú ch'ɛɛtɛ taavi ca yeⁿ'e yú
Vɛ́ɛ́ peligro yeⁿ'e yú chi ngaⁿ'a yú chi 'āā ntɛ́ɛ́ i'teenu yú Jesucristo
Vɛ́ɛ́ chi cuuvi yeⁿ'e yú chi nnee s'uuúⁿ chi 'áámá cunee yú
Yeⁿ'e Jesús chi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca tan'dúúcā Melquisedec chi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca
Jesucristo ní abogado yeⁿ'ē táámá compromiso
Yeⁿ'e yáacū na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ní yeⁿ'ē yáacū na va'ai chɛɛti nguuvi
Jesucristo ca'á yā maaⁿ cuerpo yeⁿ'é yā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ 'caaⁿ'núⁿ yā 'yā lado yeⁿ'e ofrenda
Canéé chi nan'gaacu yú yeⁿ'e Ndyuūs yeⁿ'e yú
Yeⁿ'e chi i'teenu yú Jesucristo
Cueⁿ'e daāⁿmaⁿ snaaⁿ yú yeⁿ'e Jesús
Vɛ́ɛ́ peligro yeⁿ'ē yú nduuti chi nguɛ́ɛ́ n'giindiveeⁿ yú nduudu yeⁿ'é Ndyuūs
Yeⁿ'é chi diiⁿ yú chi cunee yiinuú Ndyuūs
Di'viicú yā ndís'tiī ní dicho'ó yā, n'dai ndís'tiī