^
Juan
Wayuulaa müshi Cristo
Asakinnüshi Juan sünain jaralin nia
Aküjüshi Juan nüchiki Jesús sünain niain Nüchoin Maleiwa
Na piamashiikana nikirajüin Juan, o'unüshii nümaa Jesús
Eenakünüshii Felipe oo'ulaka Natanael nütüma Jesús
Nu'wanajaain Jesús tü wüinkat sünain wiinoin
Nujuittirüin Jesús na oikkaaliikana sulu'ujee tü a'waajüleekat Maleiwa
Jesús yootüshi nümaa Nicodemo
Saalii wayuu nüpüla Maleiwa
Kojutshi Cristo nütüma Juan
Shia nünüiki Maleiwa nüküjaka Cristo
Yootüshi Jesús sümaa wane jierü Samariaje'ewat
Aashajaashi Jesús soo'opünaa tü a'yatawaakat nümüin Maleiwa
Anoujashii wainma na wayuu Samariajanakana
Niiyajüin Jesús nüchon wane sülaülashi mma
Eiyajünüshi nütüma Jesús wane wayuu oukta asa'achi
Laülaashi Jesús süpüla aapaa kataa o'u sümüin wayuu
Na pansaakana atüma nüchiki Jesús
Ekinnüsü watta saalii wayuu nütüma Jesús
Waraittüshi Jesús soo'opünaa tü palaakat
Jesús, nia chi pan katakai atüma so'u wayuu
Oo'ulaasü wainma tü wayuukolüirua nuulia Jesús
O'unüshi Jesús sünainmüin wane mi'iraa cha'aya Jerusalén
Nikirajüin Jesús na e'rajüshiikana sukua tü mi'iraakat
Aküjüshi Jesús sünain ajütüüshin nia nütüma Maleiwa
Aashajaashi Jesús süchiki wane wüin kata atümat so'u wayuu
Mee'erapalashii na eekai kapülain naa'in tü nümakat Jesús
Antinnüsü wane jierü kaainjarat nünainmüin Jesús
Nnojotsü kapülain naa'in na fariseokana tü nikirajakat anain Jesús
Na laülaayuu judíokana mayaawatüinsalii saa'u tü nümakat Jesús namüin
A'ülüjaashii na laülaayuukana nümaa Jesús
Nüchooinkana chi sülaülakai yolujaa
Naashin Jesús, nia Maleiwa nüshika
Anashi wane wayuu mo'usai nütüma Jesús
Asakiijünüshi chi mo'upü'ükai natüma na laülaayuu judíokana
Achiajaanüshii na laülaayuu judíokana nütüma Jesús saaliijee nayouktüin nünüiki
Nukuaippa chi anneetpü'ü shiimüinshikai
Jesús, müshi aka naa'in wane anneetpü'ü eekai anamiain ma'i
A'ürülaashii ma'i waneeirua laülaayuu judío nünain Jesús
Ouktüshi Lázaro
Aashajaashi Jesús süchiki nüso'iraweechin aa'in Lázaro
Nüso'ire'erüin Jesús naa'in Lázaro
Aashajiraashii na laülaayuu judíokana süchiki no'utirajachin naa'in Jesús
O'yotünüsü wane “perfume” saa'u nuu'ui Jesús
A'waajünüshi Jesús wanaa sümaa nüntüin Jerusalénmüin
Aküjüshi Jesús nüchiki sünain nülü'ülüin süpüla ouktaa
Ayatsia manoujain tü wayuukolüirua nünain Jesús
Kasalajaneerü sümüin wayuu shiyouktüin tü nümakat Jesús
O'lojüshi Jesús noo'ui na nikirajüinkana
Aküjüshi Jesús süchiki naapünajachin ekii
Aattajaweechi Pedro naa'u Jesús
Naashin Jesús, a'aniraasü nukuaippa nümaa Maleiwa
Naashin Jesús, ajütünajachi chi Naa'inkai Maleiwa
Nukuaippa chi wayuu a'aniraakai akuaippa nümaa Jesús
Maaliisalii na anoujashiikana napüla na manoujainsaliikana
Tü naa'inreetkat chi Naa'inkai Maleiwa
Jamüinjatü naa'in na nikirajüinkana nüchikiru'u Jesús
Achuntüshi naa'ujiraa Jesús nümüin Maleiwa
Achuntüshi Jesús naa'u na nikirajüinkana
Achuntüshi Jesús naa'u napüshua na anoujashiikana
Aapünüsü nikii Jesús nütüma Judas
O'uninnüshi Jesús nünainmüin Anás
Asakinnüshi Jesús nütüma Anás
Ounjulajüshi Pedro nüchikua nüchiki Jesús
Asakinnüshi Jesús nütüma Pilato
O'uninnüshi Jesús nütüma Pilato süpüla o'utinnaa aa'in
Akachennüshi Jesús sünain kuruusa süpüla ouktaa
Ouktüshi Jesús
E'itaanüshi Jesús
Tü woowira malu'uwaa makat
Ee'iyataashi Jesús sümüin María Magdalena
Ee'iyataashi Jesús na'akamüin na nikirajüinkana
Nii'iyatüin Jesús nülio'u nümüin Tomás
Ee'iyataashi Jesús sotpa'a palaa
E'rajiraashi Pedro nüchikua nümaa Jesús