^
एस्‍तर
म्रुँस्यो बश्ती पदउँइँले तवाब
एस्तर म्रुँस्यो तब
म्रुँए बिरोधर जाल रोबै ताँ मोर्दकैइ सेइ
हामान बिबै चिबइ यहूदीमैंलाइ सैबै चाँजो लब
यहूदीमैंए बिलाप
एस्तरइ म्रुँने बिन्ति लब
मोर्दकैइ म्रोंसि हामान बेल्‍ले ह्रिस खब
म्रुँ अहासूरसइ मोर्दकैलाइ मान लद् ङ्हाँब
हामानलाइ च्योवाब
यहूदीमैंए ल्हागिर म्रुँइ छारा ठिम बनेइ
यहूदीमैंइ ट्होब
पूरिम बिबै चाड
मोर्दकैलाइ थेब् लब