5
Nenpòt ki kwè ke Jésus se Kris la, se ne a Bondye. Nenpòt ki renmen Papa a, renmen sila ki ne de Li.
Men konsa nou konnen ke I Jn 3:14nou renmen pitit yo a Bondye, lè nou renmen Bondye, epi obeyi kòmandman Li yo. Paske Jn 14:15se sa ki lamou pou Bondye, ke nou kenbe kòmandman Li yo. Kòmandman Li yo pa di.
Paske nenpòt ki ne a Bondye I Jn 2:13ap vankre lemonn an. Men viktwa la ki vankre lemonn an—-lafwa nou. Kilès sila ki vankre lemonn an, sòf ke li ki I Jn 4:15kwè ke Jésus se Fis la a Bondye?
Se Sila ki vini pa dlo ak san, Jésus Kri; pa sèlman avèk dlo, men avèk dlo ak san. Se Lespri la ki pote temwen, akoz se Lespri a ki verite. Paske gen Mat 18:16twa ki bay temwen; Lespri la, dlo la, ak san an; epi tout nan twa sa yo se an akò kon youn sèl.
Jn 5:34,37Si nou resevwa temwen lan a lòm, temwen Bondye a se pi gran. Paske temwen Bondye a se sa; ke Li te pote temwen konsènan Fis Li. 10 Sila ki kwè nan Fis a Lòm nan Wo 8:16gen temwen nan li menm. Men sila ki pa kwè Bondye te fè L yon mantè, akoz ke li pa kwè nan temwen lan ke Bondye pote konsènan Fis Li.
11 Temwen la se sa: ke Bondye te bay nou I Jn 1:2lavi etènèl a, epi Jn 1:4lavi sila se nan Fis Li. 12  Jn 3:15,36Li ki gen Fis la, gen lavi. Li ki pa gen Fis la a Bondye pa gen lavi.
13  Jn 20:31Bagay sa yo mwen ekri a nou ki I Jn 3:23kwè nan non lan a Fis Bondye a, pou nou kapab konnen ke nou gen lavi etènèl, e ke nou kapab kontinye kwè nan Fis Bondye a.
14 Sa se I Jn 2:28konfyans ke nou gen devan Li; ke si nou mande nenpòt bagay selon volonte L, Li tande nou. 15 Epi si nou konnen ke Li tande nou nan nenpòt sa nou mande, nou konnen ke nou resevwa sa ke nou te mande de Li.
16 Si nenpòt wè frè l ap fè yon peche ki pa mennen a lanmò Jc 5:15li va mande, epi Bondye va pou li menm, bay lavi a sa yo ki fè peche ki pa mennen a lanmò. Genyen yon peche ki mennen a lanmò. Jr 7:16Mwen pa di ke li dwe fè demann pou sila. 17  I Jn 3:4Tout inikite se peche, epi gen peche ki pa mennen a lanmò.
18 Nou konnen ke I Jn 3:9okenn ki ne a Bondye fè peche; men Li ki te ne a Bondye kenbe li menm, epi I Jn 2:13mechan lan p ap touche li.
19 Nou konnen ke I Jn 4:6nou menm se a Bondye, epi tout lemonn an rete nan pwisans lan a mechan an.
20 Nou konnen ke Fis Bondye a gen tan vini, e te Luc 24:45bay nou konprann pou nou ta kapab konnen Li ki se vrè. Konsa, nou nan Li ki se vrè, nan Fis Li, Jésus Kri. Sa se vrè Bondye a epi lavi etènèl a.
21 Ti moun yo, veye nou kontra I Kor 10:7,14zidòl yo.

5:2 I Jn 3:14

5:3 Jn 14:15

5:4 I Jn 2:13

5:5 I Jn 4:15

5:7 Mat 18:16

5:9 Jn 5:34,37

5:10 Wo 8:16

5:11 I Jn 1:2

5:11 Jn 1:4

5:12 Jn 3:15,36

5:13 Jn 20:31

5:13 I Jn 3:23

5:14 I Jn 2:28

5:16 Jc 5:15

5:16 Jr 7:16

5:17 I Jn 3:4

5:18 I Jn 3:9

5:18 I Jn 2:13

5:19 I Jn 4:6

5:20 Luc 24:45

5:21 I Kor 10:7,14