31
Alò, lè tout sa te fini, tout Israël ki te prezan te sòti antre nan vil Juda yo. Yo te II Wa 18:4kraze pilye Asherim yo an mòso, yo te koupe poto Asherim yo, e te rale fè desann wo plas yo avèk lotèl yo pami tout Juda avèk Benjamin e anplis, nan Éphraïm avèk Manassé, jiskaske yo te detwi yo tout. Epi tout fis Israël yo te retounen nan vil pa yo, yo chak nan posesyon pa yo.
Konsa, Ézéchias te apwente I Kwo 24:1divizyon a prèt yo ak Levit yo pa divizyon pa yo, yo chak selon sèvis pa yo, prèt yo avèk Levit yo pou ofrann brile avèk ofrann lapè yo, pou fè sèvis e bay remèsiman avèk lwanj nan pòtay kan SENYÈ a. Li te etabli osi II Kwo 35:7pòsyon wa a nan byen pa li pou ofrann brile yo, pou ofrann maten avèk aswè a, ofrann brile pou Saba yo, pou nouvèl lin yo e pou fèt etabli yo, Nonb 28:1-29-40jan sa ekri nan lalwa SENYÈ a. Anplis, li te kòmande moun ki te rete Jérusalem yo pou bay Nonb 18:8pòsyon ki te dwa a prèt yo avèk Levit yo, pou yo ta kapab dedye pwòp tèt yo a Mal 2:7 lalwa SENYÈ a. Depi lòd la te fin gaye, fis Israël yo te mete disponib an abondans, premye fwi nan sereyal yo, diven nèf, lwil, siwo myèl ak tout pwodwi chan an; epi yo te pote an abondans Né 13:12dim nan de tout bagay. Fis a Israël avèk Juda ki te rete lavil Juda yo, anplis, te pote fè antre dim nan bèf avèk mouton yo, e Lev 27:30dim nan don sen ki te konsakre a SENYÈ a, Bondye pa yo a, e te plase yo nan gwo pil yo.
Nan twazyèm mwa a, yo te kòmanse fè pil yo e te fin fè yo nan setyèm mwa a. Lè Ézéchias avèk chèf yo te vin wè gwo pil yo, yo te beni SENYÈ a avèk Det 33:29pèp Israël Li a. Epi Ézéchias te kesyone prèt yo avèk Levit yo sou gwo pil yo. 10 Azaria, chèf prèt lakay Tsadok la te di li: Mal 3:10“Depi don yo te kòmanse antre lakay SENYÈ a, nou te gen kont pou nou manje avèk anpil ki te rete, paske SENYÈ a te beni pèp Li a, e gran kantite sila a rete toujou.”
11 Epi Ézéchias te kòmande yo pou prepare I Wa 6:5-8chanm lakay SENYÈ a e yo te prepare yo. 12 Yo te byen fidèl nan pote dim avèk ofrann avèk bagay konsakre yo. Epi Conania, Levit la, te ofisye an chaj II Kwo 35:9sou yo, e frè l, Schimeï te dezyèm nan. 13 Jehiel, Azazia, Nachath, Asaël, Jerimoth, Jozabad, Éliel, Jismakia, Machath avèk Benaja te anplwaye anba direksyon Conania avèk frè l, Schimeï, selon chwa Wa Ézéchias yo, e II Kwo 31:10Azaria te ofisye prensipal lakay Bondye a. 14 Koré, fis a Jimna a, Levit la, gadyen pòtay lès la, te chèf sou ofrann bòn volonte a Bondye yo, pou fè distribisyon don pou SENYÈ a avèk bagay ki sen pase tout lòt bagay yo. 15 Anba otorite li, te gen Éden, Minjamin, Josué, Schemaeja, Amaria ak Schecania, nan Jos 21:9-19vil prèt yo pou separe, fidèlman, bay frè pa yo pa divizyon yo, piti kon gran, 16 anplis de sa yo ki te sou chif zansèt yo, pou gason soti nan laj I Kwo 23:3trantan oswa plis yo—tout moun ki te antre lakay SENYÈ a kòm obligasyon chak jou yo—pou travay nan devwa yo selon divizyon yo; 17 ansanm ak prèt ki te anrejistre pa zansèt yo selon lakay papa zansèt pa yo, e Levit yo I Kwo 23:24soti nan laj a ventan oswa plis, selon devwa yo ak divizyon yo. 18 Anrejistreman pa zansèt yo te kontwole tout timoun yo, madanm yo, fis yo ak fi yo, pou tout asanble a, paske yo te konsakre yo menm, fidèlman, nan sentete. 19 Anplis, pou fis a Aaron yo, prèt yo, ki te nan Lev 25:34teren patiraj lavil yo, oswa nan chak vil menm, te gen mesye ki te dezinye pa non pou fè distribisyon pòsyon a chak gason pami prèt yo e chak ki te anrejistre pa zansèt li yo pami Levit yo.
20 Konsa, Ézéchias te fè patou nan tout Juda; epi II Wa 20:3li te fè sa ki te bon e dwat devan SENYÈ a, Bondye li a. 21 Tout èv ke li te kòmanse fè nan sèvis lakay Bondye a, nan lalwa avèk kòmandman an, nan chache Bondye li a, li te fè yo avèk tout kè li, e li te Det 29:9byen reyisi.

31:1 II Wa 18:4

31:2 I Kwo 24:1

31:3 II Kwo 35:7

31:3 Nonb 28:1-29-40

31:4 Nonb 18:8

31:4 Mal 2:7

31:5 Né 13:12

31:6 Lev 27:30

31:8 Det 33:29

31:10 Mal 3:10

31:11 I Wa 6:5-8

31:12 II Kwo 35:9

31:13 II Kwo 31:10

31:15 Jos 21:9-19

31:16 I Kwo 23:3

31:17 I Kwo 23:24

31:19 Lev 25:34

31:20 II Wa 20:3

31:21 Det 29:9