16
Paul te vini osi nan Derbe ak Lystre.
Yon disip yo te rele Trav 17:14Timothée te la, Fis a yon II Tim 1:5fanm Jwif ki te yon kwayan, men papa li te yon Grèk. Tout Trav 16:40frè fidèl ki te nan Lystre avèk Icone yo te pale byen de li. Paul te vle Timothée ale avè l. Pou rezon sa a, Gal 2:3 li te fè li sikonsi, akoz Jwif ki te nan landwa sila yo. Paske yo tout te konnen ke papa l se te yon Grèk.
Alò, pandan yo t ap travèse vil yo, yo t ap livre bay Trav 15:28desizyon a ki te detèmine pa apòt yo ak ansyen yo nan Jérusalem. Donk Trav 9:31legliz yo t ap ranfòse nan lafwa, e yo t ap Trav 2:47grandi an nonb chak jou.
Yo te travèse rejyon a Phrygie ak Trav 18:23Galatie, akoz ke yo te anpeche pa Lespri Sen an pou pale pawòl la an Asie. Lè yo te vini Mysie, yo te eseye antre Bithynie, men Luc 24:49Lespri Jésus a pa t pèmèt yo. Lè yo te kite Mysie, yo te desann Trav 16:11Troas.
Konsa, yon vizyon te parèt a Paul nan nwit lan. Yon sèten mesye Macédoine te kanpe e t ap di l: “Vin Trav 16:10,12Macédoine pou ede nou.” 10 Lè li te wè vizyon an, imedyatman nou te Trav 16:10-17chache ale Macédoine, byen konprann ke Bondye te rele nou pou preche levanjil la a yo menm.
11 Donk, nou te pran vwal sou lanmè soti Trav 16:8Troas. Nou te kouri tou dwat pou Samothrace, e nan jou swivan an, pou Néapolis. 12 Nou te kite la pou Trav 20:6Philippes, yon vil prensipal nan distri Macédoine nan, yon koloni Women.Nou te rete nan vil sa pandan kèk jou.
13 Nan Trav 13:14jou Saba a, nou te ale deyò pòtay la bò kote yon rivyè kote nou te sipoze ta genyen yon kote pou lapriyè. Nou te chita e te kòmanse pale ak fanm ki te vin rasanble la yo.
14 Yon sèten fanm yo te rele Lydie, ki te sòti nan vil Thyatire, yon machann twal mov, yon Trav 18:7adoratris Bondye, te tande nou. Senyè a te Luc 24:45louvri kè l pou reponn a bagay ke Paul t ap pale yo. 15 Lè li menm ak Trav 11:4tout lakay li te batize, li te ankouraje nou e te di: “Si nou jije mwen fidèl a Senyè a, vin lakay mwen pou rete.” E li te konvenk nou de sa.
16 Li te vin rive ke pandan nou t ap ale nan plas lapriyè a, te gen yon sèten jenn fanm-esklav avèk yon Lev 19:31Lespri divinasyon. Li te konn fè anpil kòb pou mèt li yo akoz ke li te konn pale moun davans sa ki t ap rive yo. 17 Li te swiv Paul avèk nou menm, e li t ap kriye fò san sès, e t ap di: “Mesye sa yo se sèvitè yo a Mc 5:7Bondye Trè Wo a, k ap pwoklame a nou menm, youn chemen sali a.” 18 Li te kontinye ap fè sa pandan anpil jou.
Men Paul te vrèman enève. Li te vire e te di a Lespri a: “Mwen kòmande ou Luc 10:17nan non Jésus Kri a pou sòti nan li!” E lespri a te sòti de li nan menm moman an.
19 Men lè mèt li yo te wè ke tout espwa yo pou Trav 16:16fè kòb te disparèt, yo te sezi Paul ak Silas. Yo te Trav 17:6trennen yo nan mache a devan otorite yo. 20 Lè yo te mennen yo a chèf majistra yo, yo te di: “Mesye sa yo se Jwif yo k ap boulvèse vil nou an. 21 Y ap Est 3:8pwoklame koutim ki pa pèmèt pou nou aksepte ni obsève kòm Women.”
22 Konsa, foul la te leve ansanm kont yo. Chèf majistra yo te chire rad yo. Yo te kòmande pou yo bat yo avèk baton.
23 Lè yo te fin bay yo anpil kou, yo te jete yo nan prizon, e te kòmande Trav 16:27,36jandam prizon an pou veye yo de prè. 24 Li menm, akoz ke li resevwa lòd sa a, te jete yo nan prizon pa anndan an, e te tache pye yo Job 13:27nan chèn.
25 Men anviwon minwi Paul avèk Silas t ap priye e Ef 5:19chante chan lwanj a Bondye. Lòt prizonye yo t ap koute yo.
26 Konsa, sibitman te vin gen yon gwo tranbleman detè, ki souke menm fondasyon kay prizon an. Imedyatman Trav 12:10tout pòt prizon an te vin louvri, e Trav 12:7chèn tout moun te vin detache.
27  Trav 16:23,36 Jandam prizon an te leve nan dòmi, e lè l te wè tout pòt yo te vin ouvri, li te rale nepe Trav 12:19pou touye tèt li, paske li te sipoze ke prizonye yo te chape.
28 Men Paul te kriye ak yon vwa fò pou di l: “Pa fè tèt ou mal! Nou tout la!”
29 Jandam nan te rele pou limyè, e te kouri antre ap tranble avèk laperèz. Konsa, li te tonbe devan Trav 16:19Paul ak Silas, 30 te mennen yo deyò, e li te mande yo: “Mesye yo Trav 2:37kisa mwen dwe fè pou m ta sove?”
31 Yo te reponn: “Kwè nan Senyè a Jésus, e ou va sove, ou menm avèk Trav 11:14lakay ou.” 32 Yo te pale li pawòl Senyè a, ansanm ak tout sila ki te lakay li yo.
33 Li te pran yo Trav 16:25nan menm lè nwit sa a, li te lave blesi yo, e imedyatman, li te batize, li menm avèk tout lakay li. 34 Li te mennen yo lakay li e te mete manje devan yo. Li te rejwi anpil, akoz li te kwè nan Bondye avèk Trav 11:14tout lakay li.
35 Alò, lè jounen an te rive, chèf majistra yo te voye jandam yo pou di: “Lage moun sa yo.”
36  Trav 16:27Jandam prizon an te fè rapò sa a bay Paul. Li te di: “Chèf majistra yo gen tan voye lage nou. Konsa, vin deyò kounye a e ale Trav 15:33anpè.”
37 Men Paul te di yo: “Yo gen tan bat nou an piblik san jijman, Trav 22:25-29moun ki se sitwayen Women, e yo te jete nou nan prizon. Alò, koulye a y ap voye nou ale an sekrè? Anverite, non! Men kite yo vini yo menm, pou mete nou deyò.”
38 Jandam yo te bay rapò a pawòl sila yo bay chèf majistra yo. Trav 22:29Yo te pè lè yo te tande ke se te Women yo te ye. 39 Yo te vini pou te fè apèl ak yo, e lè yo te fin lage yo, yo te mande yo Mat 8:34pou kite vil la.
40 Yo te kite prizon an e te antre lakay Lydie. Lè yo te wè frè yo, yo te ankouraje yo, e yo te pati.

16:1 Trav 17:14

16:1 II Tim 1:5

16:2 Trav 16:40

16:3 Gal 2:3

16:4 Trav 15:28

16:5 Trav 9:31

16:5 Trav 2:47

16:6 Trav 18:23

16:7 Luc 24:49

16:8 Trav 16:11

16:9 Trav 16:10,12

16:10 Trav 16:10-17

16:11 Trav 16:8

16:12 Trav 20:6

16:13 Trav 13:14

16:14 Trav 18:7

16:14 Luc 24:45

16:15 Trav 11:4

16:16 Lev 19:31

16:17 Mc 5:7

16:18 Luc 10:17

16:19 Trav 16:16

16:19 Trav 17:6

16:21 Est 3:8

16:23 Trav 16:27,36

16:24 Job 13:27

16:25 Ef 5:19

16:26 Trav 12:10

16:26 Trav 12:7

16:27 Trav 16:23,36

16:27 Trav 12:19

16:29 Trav 16:19

16:30 Trav 2:37

16:31 Trav 11:14

16:33 Trav 16:25

16:34 Trav 11:14

16:36 Trav 16:27

16:36 Trav 15:33

16:37 Trav 22:25-29

16:38 Trav 22:29

16:39 Mat 8:34